VIDE

Gandrīz katrs mūsu projekts ir saistīts ar apkārtējo vidi un lielākā vai mazākā mērā to ietekmē. Mūsu mērķis ir veicināt ilgtspējīgu attīstību un atrast labākos iespējamos risinājumus. Saviem klientiem piedāvājam risinājumus, kas atbalsta atbildīgu un ilgtspējīgu attīstību. Mēs rodam līdzsvaru starp vides aizsardzību un sabiedrības vajadzībām.

Esam veiksmīgi veikuši vairāk nekā 40 ietekmes uz vidi novērtējumus un provizoriskus novērtējumus, vairāk nekā 150 vides pētījumus un konsultācijas, kā arī piedalījušies vairākos starptautiskās sadarbības projektos.

Mūsu komandā strādā speciālisti vides jomā ar ilggadēju darba pieredzi. Mūsu darbiniekiem ir nepieciešamās licences ietekmes uz vidi novērtējumu, stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu, ūdens paraugu ņemšanas un hidroģeoloģisko darbu veikšanai.

IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMS

Viena no mūsu stiprajām pusēm ietekmes uz vidi novērtējumā ir alternatīvu risinājumu nodrošināšana un to sistemātiska novērtēšana. Veicot IVN, cieši sadarbojamies ar projektētāju vai pasūtītāju.

STRATĒĢISKAIS IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMS

SIVN ir instruments, kas nepieciešams, lai panāktu plānojumu un attīstības plānu atbilstību ilgtspējīgas attīstības principiem, integrējot vides, sociālos, kultūras un ekonomiskos aspektus.

AKUSTIKAS PĒTĪJUMI

Piedāvājam augstas kvalitātes, uz klientu orientētus konsultāciju, projektēšanas un mērījumu pakalpojumus akustikas jomā. “Kajaja Acoustics” vīzija ir kļūt par vadošo uzņēmumu Igaunijā un sadarbības partneri Nr.1 šajā jomā.

ŪDENS UN AUGSNES PIESĀRŅOJUMA PĒTĪJUMI

Veicam dažādus piesārņojuma pētījumus augsnes piesārņojuma noteikšanai, kā arī ūdens kvalitātes pētījumus un vides stāvokļa novērtējumus. Tāpat mums ir pieredze arī augsnes un ūdens paraugu ņemšanā.

PĒTĪJUMI PAR ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU

Mūsu konsultanti var palīdzēt ar dažāda veida atkritumu izpētes veikšanu un citām konsultācijām, kas saistītas ar atkritumiem. Mēs sniedzam konsultācijas atkritumu apsaimniekošanas atļauju un bīstamo atkritumu licenču saņemšanai.

ĢEOLOĢIJA UN HIDROĢEOLOĢIJA

Veicam vienkāršus ģeoloģiskos lauka pētījumus un sarežģītākus ģeoloģiskos pētījumus un analīzes. Mums ir licence hidroģeoloģisko darbu veikšanai, kas dod tiesības veikt gruntsūdeņu izpēti.

KONSULTĀCIJAS VIDES JOMĀ

Mēs sniedzam šādus vides konsultāciju pakalpojumus: floras un faunas inventarizācija un monitorings, padziļināta izpēte un vides audits, ĢIS analīzes, vides atļaujas pieteikumu sastādīšana utt.