Keskkond

Peaaegu iga meie projekt on seotud keskkonnaga ning avaldab sellele suuremal või vähemal määral mõju. Meie eesmärgiks on panustada jätkusuutliku arengu tagamisele ja leida parimad võimalikud lahendused. Oma klientidele pakume lahendusi, mis toetavad vastutustundlikku ja säästlikku arendust. Leiame tasakaalu keskkonnakaitse ja ühiskonna vajaduste vahel.

Oleme edukalt läbi viinud üle 40 keskkonnamõju hindamise ja keskkonnamõju eelhindamise, teostanud rohkem kui 150 keskkonnaalast uuringut ja konsultatsiooni ning osalenud mitmetes rahvusvahelistes koostööprojektides.

Meie kollektiivis töötavad keskkonna valdkonna spetsialistid, kellel on aastatepikkune töökogemus. Meie töötajatel on keskkonnamõju hindamise, keskkonnamõju strateegilise hindamise, veeproovide võtmise ja hüdrogeoloogiliste tööde läbiviimiseks vajalikud litsentsid.

KESKKONNAMÕJU HINDAMINE

Keskkonnamõjude hindamisel on meie tugevuseks alternatiivsete lahenduste väljapakkumine ning nende süsteemne hindamine. KMH läbiviimisel teeme tihedat koostööd projekteerija või tellijaga.

KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE

KSH on vahend saavutamaks planeeringute ja arengukavade vastavust jätkusuutliku arengu põhimõtetele, integreerides endas nii keskkonna-, sotsiaalseid, kultuurilisi kui ka majanduslikke aspekte.

MÜRAUURINGUD

Pakume kvaliteetset tellijale orienteeritud akustikaalast konsultatsiooni, projekteerimist ja mõõtmiste teenust. Kajaja Acoustics visioon on kasvada Eesti juhtivaks ettevõtteks ja olla eelistatud koostööpartner antud valdkonnas.

Vee- ja pinnasereostuse uuringud

Teostame erinevaid reostusuuringuid pinnasesaaste väljaselgitamiseks, veeuuringuid ja keskkonnaseisundi hindamisi. Samuti on meil pädevus pinnase- ja veeproovide võtmiseks.

JÄÄTMEALASED UURINGUD

Meie konsultandid saavad Teid aidata mitmesuguste jäätmete alasete uuringute teostamisel ja muud jäätmealaste konsultatsioonidega. Nõustame Teid jäätmelubade ja ohtlike jäätmete litsentsi taotlemisel.

GEOLOOGIA JA HÜDROGEOLOOGIA

Teostame lihtsamaid geoloogilisi väliuuringuid ning viime läbi keerulisemate geoloogiliste tingimuste uuringuid ja analüüse. Omame hüdrogeoloogiliste tööde litsentsi, mis annab meile õiguse põhjaveealaste uuringute läbiviimiseks.

KESKKONNAALASED KONSULTATSIOONID

Teostame järgmisi keskkonnaalaseid konsultatsioone: taimestiku ja loomastiku inventuurid ja seire; Due diligence ja keskkonnaauditid; GIS analüüsid; keskkonnaloa taotluste koostamine jpm