KESKKONNAMÕJU HINDAMINE

 • 2019-kestab. Rail Balticu kiirraudtee Harjumaa lõigu KMH
 • 2019-kestab. Rail Balticu kiirraudtee Rapla lõigu KMH
 • 2019-kestab. Viru Rand OÜ kalatööstuse laiendamiseks reovee puhastusrajatise projekteerimistingimuste väljastamise menetluse KMH
 • 2018-kestab. Liivi lahe meretuulepargi KMH. Eesti Energia AS
 • 2017-2018. Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 133,4 – 143 Pärnu – Uulu lõigu eelprojekti ja põhiprojekti KMH
 • 2017-2018. Keskkonnamõju ja Natura hindamine kergliiklustee rajamiseks Pärnu linna piirilt Posti tee alguseni. Tahkuranna Vallavalitsus
 • 2017-2019. Paldiski pump-hüdroakumulatsioonijaama hoonestusloa KMH. Energiasalv Pakri OÜ
 • 2017-kestev. Kaitseväe keskpolügooni ümbritsevas riigimetsas alaliseks riigikaitseliseks väljaõppeks kasutatava maa-ala piiritähistuse (ohuala piiritähistus), RMK matkaradade ja RMK vaatetorni ehitusprojekti KMH. Kaitseministeerium
 • 2016-2018. Nursipalu harjutusvälja teede ja väljaõppe rajatiste projekteerimise projekti KMH. Kaitseministeerium
 • 2016-2017. Sillamäe sadamasse ammoniaagiterminali rajamise KMH. EuroChem Terminal Sillamäe AS
 • 2013-2019. Loode-Eesti rannikumerre kavandatava meretuulepargi rajamise KMH. Nelja Energia AS
 • 2015-2017. Nord Stream 2 (täiendavate gaasitorude rajamise) projekti keskkonnamõju hindamine. Ramboll Finland / Nord Stream 2 AG
 • 2015-2017. Kohtla-Järve lubjakivikarjääri KMH. VKG Tsement OÜ
 • 2013-2015. Balticconnector (Eesti-Soome gaasijuhtme) projekti KMH. Ramboll Finland Oy
 • 2013-2014. Tallinna lennujaama lennuliiklusala arendusprojekti KMH. AS Tallinna Lennujaam
 • 2013. Sindi hüdrosõlme rekonstrueerimise KMH. RAJU AS
 • 2011. Karude kruusamaardla Karude IV liivakarjääri KMH. Nordecon AS
 • 2011. Tallinna ringtee (km 37,8-38,4) ja Tallinn-Paldiski maantee (km 24,7-27,2) rekonstrueerimise eelprojekti KMH. Maanteeamet
 • 2011. AS TankChem välisõhu saasteloa taotluse KMH. TankChem AS
 • 2011. Aegna sadama rekonstrueerimise tehnilise projekti KMH. Tallinna Kommunaalamet
 • 2011. Keila linna möödasõidu KMH. Maanteeamet
 • 2010. Jägala-Joa hüdroelektrijaama taaskasutuselevõtu KMH. Jägala Energy OÜ
 • 2010. Väo jäätmepõletusjaama KMH. Ben Energy OÜ
 • 2009. Tartu linna idapoolse ringtee eelprojekti KMH. Tartu linn, Tartu vald
 • 2009. Nord Stream (Läänemere gaasitoru) projekti KMH. Ramboll Oil & Gas
 • 2009. E20 Tallinn-Narva maantee Rõmeda-Haljala teelõigu (km 78,4-90,5) eelprojekti KMH. Maanteeamet
 • 2009. E263 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee Kose-Võõbu (km 40,0-68,0) ja Võõbu-Mäo (km 68,0-85,0) teelõigu eelprojekti KMH. Maanteeamet
 • 2009. Tehniline abi laevateede süvendamiseks ja rekonstrueerimiseks Lääne- Eesti saarestikus KMH. Veeteede Amet
 • 2008. T-15 Tallinn-Rapla-Türi maantee Tagadi-Rapla lõigu (km 23,9-47,5) eelprojekti KMH. Reaalprojekt OÜ
 • 2008. T1 Tallinn-Narva Rõmeda-Haljala teelõigu (km 78,4-90,5) eelprojekti KMH. Viru Teedevalitsus
 • 2008. T-5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru maantee Rakvere-Sõmeru lõigu eelprojekti KMH. AS Teede Tehnokeskus
 • 2008. Projekti “Tehniline abi keskkonnasaaste vähendamiseks Ahtme soojuselektrijaamas” KMH. Kohtla-Järve Soojus AS

KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE

 • 2019-kestab. Harku valla üldplaneeringut täpsustava teede ja juurdepääsude teemaplaneeringu koostamine koos kaartide ja skeemidega ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eelhinnangu koostamine
 • 2019-kestab. Kohila valla üldplaneeringu koostamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine
 • 2019-kestab. Väike-Maarja valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine
 • 2019-kestab. Lääne-Harju valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine
 • 2019-kestab. Setomaa valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamine
 • 2019-kestab. Viru-Nigula valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine
 • 2019-kestab. Haapsalu linna üldplaneeringu 2030+ koostamine ja KSH
 • 2019-kestab. Jõgeva valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine
 • 2018-kestev. Põltsamaa valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. Põltsamaa Vallavalitsus
 • 2017-2019 Paldiski pump-hüdroakumulatsioonijaama detailplaneeringu KSH. Energiasalv Pakri OÜ
 • 2017-2019. Raasiku valla üldplaneeringu KSH. Raasiku Vallavalitsus
 • 2017-kestev. Kaitseväe Keskpolügooni riigi eriplaneeringu KSH. Kaitseministeerium
 • 2017-kestev. Pelleti, Kivvestiko ja Veski kinnistute DP keskkonnamõju strateegiline hindamine. Tartu Graanul AS
 • 2017-2018. Tartumaa Tervisespordikeskuse detailplaneeringu KSH. SA Tehvandi Spordikeskus
 • 2017-kestev. Kernu mõisa detailplaneeringu KSH. Kernu Vallavalitsus
 • 2016-2019. Muhu valla üldplaneeringu KSH. Muhu Vallavalitsus
 • 2015-kestev. Ranna tee 1 kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu KSH. Vironia Keskus
 • 2012-2018. Lonessa perspektiivse naftasaaduste terminali detailplaneeringu KSH. Viimsi Vallavalitsus
 • 2015-2018. Kuusalu valla üldplaneeringu KSH. Kuusalu Vallalitsus
 • 2018. Altmäe katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangu koostmine. Lääne-Nigula Vallavalitsus
 • 2018. Keila vallas Kloogaranna ja Laulasmaa külas asuvate Karu tee, Kotka tee ja Kõltsu allee maaüksuste detailplaneeringu keskkonnamõju eelhinnang. ELL Kinnisvara
 • 2011-2017. Muuga pump-hüdroakumulatsioonijaama detailplaneeringu KSH. Energiasalv OÜ, Jõelähtme Vallavalitsus
 • 2017-2018. Mustu tootmisala detailplaneeringu ja selle KSH koostamine. Nissi Vallavalitsus
 • 2015-2017. Tartu linna üldplaneeringu KSH. Tartu Linnavalitsus
 • 2016-2017. Suure-Jaani tööstusala detailplaneeringu KSH. Suure-Jaani Vallavalitsus
 • 2015-2017. Jõekalda detailplaneeringu KSH. Alajõe Vallalitsus
 • 2016. Valga linna üldplaneeringu KSH väljatöötamise kavatsuse konsulteerimine. Valga Linnavalitsus
 • 2015-2016. Karoli luhale juurdepääsutee ja kanalist ülepääsuks vajaliku silla detailplaneeringu KSH. Riigimetsa Majandamise Keskus
 • 2015-2016. Saare maakonnaplaneeringu KSH. Saare Maavalitsus
 • 2014-2016. Hiiu maakonnaplaneeringu KSH. Hiiu Maavalitsus
 • 2013-2016. Põlva maakonnaplaneeringu KSH. Põlva Maavalitsus
 • 2013-2016. Valga maakonnaplaneeringu KSH. Valga Maavalitsus
 • 2013-2016. Võru maakonnaplaneeringu KSH. Võru Maavalitsus
 • 2013-2016. Jõgeva maakonnaplaneeringu KSH. Jõgeva Maavalitsus
 • 2013-2016. Järva maakonnaplaneeringu KSH. Järva Maavalitsus
 • 2013-2016. Sauga valla üldplaneeringu KSH. Sauga Vallavalitsus
 • 2014-2015. Pärnu ja Viljandi maakonnaplaneeringute teemaplaneeringu „Kilingi-Nõmme – Riia TEC-2 330 kV õhuliini trassikoridori asukoha määramine“ KSH. Pärnu Maavalitsus, Viljandi Maavalitsus
 • 2014. Võrusoo tööstusala detailplaneeringu KSH. Võru Maavalitsus
 • 2013. Vahtra suurfarmi laiendamise detailplaneeringu KSH. Weiss OÜ
 • 2012. Põhimaantee nr 92 Tartu-Viljandi-Kilingi-Nõmme Tartu-Rõhu lõigu km 0,0-7,2 teemaplaneeringu ja eelprojekti KSH koostamine. Maanteeamet
 • 2012. Sirgala tuulepargi maa-ala määramise teemaplaneeringu KSH. Toila Vallavalitsus
 • 2012. Tootsi Suursoo ala ja tuulepargi teemaplaneeringu KSH programmi koostamine. Vändra Vallavalitsus
 • 2011. Ekspertabi osutamine Sõitjate ja veoste üle Suure Väina veo perspektiivse korraldamise kava koostamiseks ja KSH. Maanteeamet
 • 2011. Lagedi tee ja Peterburi tee piirkonna detailplaneeringute KSH ja Pirita jõe Natura-hindamine. Tallinna Keskkonnaamet, Tallinna Linnaplaneerimise Amet
 • 2011. Lasnamäe tööstusalade üldplaneeringu KSH. Tallinna Keskkonnaamet
 • 2011. Klooga harjutusvälja detailplaneeringu KSH. Kaitseministeerium
 • 2010. Narva vanalinna linnaosa üldplaneeringu KSH, Narva Linnavalitsus
 • 2010. Tagamaa maaüksuse detailplaneeringu (avariireservelektrijaam) KSH. Elering OÜ
 • 2010. Pärnu linna ja lähialade võrgustikke siduv teemaplaneeringu KSH. Pärnumaa Omavalitsuste Liit
 • 2010. Mikle ja Välja maaüksuste detailplaneeringu KSH. Tiina Aljas
 • 2010. Teemaplaneeringu „Olulise ruumilise mõjuga Aidu tuulepargi, seda toetava infrastruktuuri ja rekreatsioonialade ning lasketiiru asukohavalik“ KSH. Maidla VV, Rasireks Elekter OÜ, Kindel Vara OÜ, Eesti Energia Kaevandused AS, VKG Kaevandused OÜ
 • 2009. Lao tn 17 kinnistute detailplaneeringu KSH. Maardu Katlamaja AS
 • 2008. Paldiski Lõunasadama detailplaneeringu KSH. AS Tallinna Sadam
 • 2008. Teemaplaneeringu Tallinna tänavavõrk ja kergliiklusteed KSH. Tallinna Keskkonnaamet

KESKKONNAMÕJU EELHINDAMINE

 • 2018. Tori vallas Uuevälja kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamise eelhinnang. OÜ Ajaveski
 • 2018. Oisu täiendava mootori KMH eelhinnang. Nelja Energia OÜ
 • 2018. Silpower uue koostootmisjaama KMH eelhinnang. Silpower AS
 • 2017-2018. Põhimaantee 7 Missokülä-Hindsa km 209,195-216,918 põhiprojekti keskkonnamõjude eelhinnang. Maanteeamet
 • 2017. Kõrvalmaantee 25239 Pindi-Verijärve km 3,42-3,98 Lasva jalgratta- ja jalgtee põhiprojekti keskkonnamõju eelhinnang. Maanteeamet
 • 2017. Tugimaantee 61 Põlva – Reola km 5,6-5,98 asuva Kanariku ristmiku ohutustamise ning jalgtee ehituse põhiprojekti keskkonnamõju eelhinnang. Maanteeamet
 • 2017. Ihba maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju eelhinnang. A-Profiil OÜ
 • 2017. Nissi vallas kruusakaevanduse DP KSH eelhinnang. Nissi Vallavalitsus
 • 2017. Jaani-Andruse kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju eelhinnang. Muhu Vallavalitsus
 • 2016-2017. Pilliroo kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju eelhinnang. JND Transport & Logistics OÜ
 • 2016. Peat Mill OÜ tuulikute rajamise keskkonnamõju eelhinnang. Peat Mill OÜ
 • 2016. Kõrvalmaantee 23201 Puurina-Lüllemäe-Litsmetsa km 15,15-16,27 asuva Lüllemäe jalgratta- ja jalgtee projekti keskkonnamõju eelhinnang. Maanteeamet
 • 2016. Vilja kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju eelhinnang. Sauga Vallavalitsus
 • 2016. Sepasalu kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju eelhinnang
 • 2016. Illuka valla kergliiklusteede keskkonnamõju eelhinnang. Illuka Vallavalitsus
 • 2016. Mihkli ja Väike-Mihkli kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju eelhinnang. Plaan OÜ
 • 2016. Oisu biogaasijaama laienduse keskkonnamõju eelhinnang. Oisu Biogaas OÜ
 • 2016. Kernu mõisa ja lennujaama detailplaneeringu keskkonnamõju eelhinnang. Kernu Vallavalitsus
 • 2016. Maardu tee 23 detailplaneeringu keskkonnamõju eelhinnang. KA Osaühing
 • 2015. Sambla detailplaneeringu keskkonnamõju eelhinnang. Luunja Vallavalitsus
 • 2015. Vähila kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju eelhinnang. Tuisu OÜ
 • 2015. Läänemere kunstisadama detailplaneeringu keskkonnamõju eelhinnang. SA Uue Kunsti Muuseum
 • 2015. Padila maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju eelhinnang. Luunja Vallavalitsus
 • 2015. Talli maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju eelhinnang. Luunja Vallavalitsus
 • 2015. Linnamäe 42 keskkonnaülevaatus. Hauers KVK OÜ
 • 2015. Warmeston OÜ CHP keskkonnamõju eelhinnang. Warmeston OÜ
 • 2015. Põhimaantee nr (E264) Jõhvi-Tartu-Valga lõik Jõhvi-Puru km 3,57-8,25 rekonstrueerimise projekti keskkonnamõju eelhinnang. Maanteeamet
 • 2015. T6 Valga-Uulu km 82,852-93,914 Kenganurme-Tihemetsa teemaplaneeringu keskkonnamõju eelhinnang. Maanteeamet
 • 2015. Vägari soojus- ja elektrienergia koostootmisjaama rajamise keskkonnamõju eelhinnang. OÜ Baltania
 • 2014. Tugimaantee nr 62 Kanepi-Leevaku km 25,5-33,6 rekonstrueerimise projekti keskkonnamõju eelhinnang. Maanteeamet
 • 2012. Mobiilse metallipressi ja kaablipuhastusseadme keskkonnamõju eelhinnang. BLRT Refonda OÜ
 • 2011. Muhu vallas Võiküla külas Metsa maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju eelhinnang. Estwind Energy OÜ
 • 2011. Raplamaa Kohila valla Urge küla Lii-Sii ja Laasi kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju eelhinnang (jäätmekäitluskeskuse kavandamine). Ragn-Sells AS

MÜRA

 • 2018. Kaitseväe Männiku harjutusvälja ja linnaku mürakaart. Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
 • 2018. Kroodi oja desorptsiooniseadme müra modelleerimine. Savaterra OY
 • 2018. Müra mõõtmised Auvere elektrijaamas. Alstom Estonia AS
 • 2018. Kurepõllu kinnistu müra modelleerimine. Eraisik
 • 2017. Raudtee tn 64a DP mürauuring. K-Projekt AS
 • 2017. Loode tn 2 DP mürauuring. Eraisik
 • 2017. Pille tn 24 mürauuring. CarOne Motors OÜ
 • 2017. Juhkentali 28 DP mürauuring. Hausers Grupp OÜ
 • 2017. Ainja II liivakarjääri mürauuring. Kobras AS
 • 2017. Uue-Matsi ja Kiivi DP mürauuring. Fonde Holding OÜ
 • 2016-2017. Sillamäe ammoniaagiterminali mürauuring. Eurochem Terminal Sillamäe AS
 • 2016-2017. Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 37-42 Kernu ümbersõidu põhiprojekt. Mürauuring. Maanteeamet
 • 2016. Salutaguse pärmitehase müra mõõtmine ja mürauuring. Salutaguse Pärmitehas AS
 • 2016. Mõtuse tn 29 detailplaneeringu mürauuring. K-Projekt AS
 • 2016. Kopli 16 detailplaneeringu mürauuring. Paasik OÜ
 • 2016. Auvere Elektrijaamad müramõõtmised. Alstom Power Sp. Z.o.o.
 • 2016. Paljassaare tee 2 detailplaneeringu mürauuring. K-Projekt AS
 • 2016. Soodla harjutusvälja mürauuring. Kaitseministeerium
 • 2016. Koruserva detailplaneeringu mürauuring. K-Projekt AS
 • 2016-2017. Purila graanulitehase müra mõõtmine ja modelleerimine. Warmeston OÜ
 • 2015. Tartu ümbersõidu II ehitusala eskiisprojekti mürauuring. Maanteeamet
 • 2015. Eksperthinnang mürale Pilliroo tn elamupiirkonnas. Danel Tuusis
 • 2015-2016. Kamali II ja Kamali III liivakarjääri mürauuring. Maves AS
 • 2015. Luise tn 24 DP mürauuring. OÜ SMG Invest
 • 2015. Varraku tn 12, Tähesaju tee kinnistute detailplaneeringu mürauuring. Maves AS
 • 2015. A. Lauteri 3 kinnistu detailplaneeringu mürauuring. Maves AS
 • 2015. Tööstuse 16 detailplaneeringu mürauuring. Poopuu & Kaasik
 • 2015. Juuliku liiklussõlme müra modelleerimine ja keskkonnamõjude leevendusmeetmed. Maanteeamet
 • 2015. Ehitajate tn (Järveküla-Piiri tn) Kohtla-Järve linnas. Tehniline projekt (müratasemete hindamine). Kohtla-Järve Linnavalitsus
 • 2015. Mnt 4 TII-Prn-Ikla, km 122,8-125 Jänesselja ring-Pärnu piir lõigu eeluuring ja eskiislahendus (liiklusest tuleneva ja elamualadel mürataseme hindamine). Maanteeamet
 • 2015. E263 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee Kose-Ardu teelõigu km 40,0-52,7 müraarvutused lõigul km 40,0-42,0. Maanteeamet
 • 2015. Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteetrassi koridori asukoha määramine. Raudteetrassi mürauuring ja vibratsiooni eksperthinnang. Lääne Maavalitsus
 • 2015. Juhkentali 28b mürauuring. Hausers KVK OÜ
 • 2014. Messilä piirkonna teeliiklusmüra uuring Soomes. Ramboll Finland OY
 • 2014. Põrguvälja liiklussõlm ja Jüri jaotusring (mürataseme modelleerimine). Maanteeamet
 • 2014. Tallinna Lennujaama lennuliiklusala arendusprojekt (müra mõju hindamine). Tallinna Lennujaam AS
 • 2013-2017. Loode-Eesti rannikumerre kavandatava tuulepargi müra modelleerimine. Nelja Energia AS
 • 2013. Paikuse tuulikute müra modelleerimine. Elektri Energia AS
 • 2013. E263 Aruvalla-Kose teelõigu projekteerimine ja ehitus (müra uuringud). Maanteeamet
 • 2013. Aidu karjääri TP KSH tuulepargi mürauuringu täiendavad töö. Roheline Elekter AS
 • 2013. Kadaka pst 117/Tammepärja eelprojekti mürauuring. PO 2 OÜ
 • 2013. Vaivara valda Mustanina külla rajatava tuulepargi müra modelleerimine. Roheline Elekter AS
 • 2013. Müraalased konsultatsioonid. Ramböll Sverige AB
 • 2012. Mobiilse metallipressi ja kaablipuhastusseadme keskkonnamõju eelhinnang (müra modelleerimine). BLRT Refonda OÜ
 • 2012. Põhimaantee nr 92 Tartu-Viljandi-Kilingi-Nõmme Tartu-Rõhu lõigu km 0,0-7,2 teemaplaneeringu ja eelprojekti ja KSH koostamine (müra modelleerimine). Maanteeamet
 • 2012. Krüüdneri V karjääri müra modelleerimine. Kobras AS
 • 2012. Vahtra suurfarmi laiendamise DP KSH (müra mõjude hindamine, modelleerimine). Weiss OÜ
 • 2012. Tatari tn 51a, Tatari tn 53, Vana-Lõuna tn 4, Vineeri tn 2, Vineeri tn 4, Vineeri tn 6, Vineeri tn 8, Pärnu mnt 69, Pärnu mnt 69a ja Pärnu mnt 69b kinnistute detailplaneeringu mürauuring. K Projekt
 • 2012. Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine (liiklusmüra modelleerimine). Harju Maavalitsus, Lääne Maavalitsus, Pärnu Maavalitsus
 • 2012. Militaarmüra mõõtmine ja hindamine Eestis. Kaitseministeerium
 • 2012. Riigimaantee 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna lõigu km 4,2-5,3 mürauuring. Maanteeamet
 • 2012. Lilleoru detailplaneeringu mürauuring. SR Veod OÜ
 • 2012. Militaarmüra mõõtmine ja hindamine NATO ja EL riikides. Kaitseministeerium
 • 2011. Nursipalu harjutusvälja mürauuring. Kaitseministeerium
 • 2011. Nafta tn 1, Petrooleumi tn 6 kinnistu, Petrooleumi tn 8 kinnistu, Bensiini tn 9 kinnistu, Bensiini tn 9a kinnistu ja detailplaneeringu mürauuring. K Projekt AS
 • 2011. Rõõmu tn 2 ja 4 ning Vabaduse pst 175 kinnistute detailplaneeringu mürauuring. K-Projekt AS
 • 2011. Mere pst 104 ja sellega külgneva ala detailplaneeringu mürauuring. K-Projekt AS
 • 2011. Kakumäe tee 120 detailplaneeringu KSH liiklusmüra modelleerimine. Adepte Ekspert OÜ
 • 2011. Kakumäe tee 107 detailplaneeringu mürauuring Tallinnas. Adepte Ekspert OÜ
 • 2011. Õismäe tee 105, 105a, 107 ja 107a kinnistute ja lähiala detailplaneeringu mürauuring. K-Projekt AS
 • 2011. Tallinna ringtee (km 37,8-38,4) ja Tallinn-Paldiski maantee (km 24,7-27,2) rekonstrueerimise eelprojekti keskkonnamõju hindamine (liiklusmüra modelleerimine). Maanteeamet
 • 2011. Karude kruusakarjääri Karude IV liivakarjääri keskkonnamõjude hindamine (müra modelleerimine, leevendusmeetmete väljatöötamine). Nordecon AS
 • 2011. Muhu vallas Võiküla külas Metsa maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju eelhinnang (müra modelleerimine). Estwind Energy OÜ
 • 2011. Klooga harjutusvälja detailplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine (müra mõju hindamine). Kaitseministeerium
 • 2011. Pirkkala teede müraanalüüs. Ramboll Finland OY
 • 2011. Teeliiklusmüra modelleerimine Hallandis, Rootsis. Ramböll Sverige AB
 • 2011. Pärnumaa, Ruhnu ja Liivi lahe tuuleenergeetika planeerimine ja konsulteerimine (tuulepargi müra modelleerimine). Eesti Energia AS Taastuvenergia ettevõte
 • 2011. Sirgala tuulepargi keskkonnamõju strateegiline hindamine (müra mõju hindamine). Toila Vallavalitsus
 • 2011. Olulise ruumilise mõjuga Aidu tuulepargi, seda toetava infrastruktuuri ja rekreatsioonialade ning lasketiiru asukohavaliku teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (müra mõju hindamine). Maidla Vallavalitsus
 • 2010. Narva vanalinna linnaosa üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (mürast tulenevate mõjude hindamine). Narva Linnavalitsus
 • 2010. Kikepera harjutusvälja mürauuring. Kaitseministeerium
 • 2010. Paljassaare põik 16 detailplaneeringu mürauuring. Adepte Ekspert OÜ
 • 2010. Planeeritava ventilatsioonišurfi mürauuring. Eesti Energia Kaevandused AS
 • 2010. Ecobay mürauuring. Adepre Ekspert OÜ
 • 2010. Miinisadama ja lähiala detailplaneeringu mürauuring. Kaitseministeerium
 • 2010. Astangu 7 kinnistu detailplaneeringu mürauuring. Adepre Ekspert OÜ
 • 2010. Liiklusmüra modelleerimine Järvastadeni piirkonnas. Rootsis, Ramböll Sverige AB
 • 2010. T5 Kirna teelõigu müraanalüüs. Nordecon Infra AS
 • 2010. Iru elektrijaama müra modelleerimine. Eesti Energia AS
 • 2010. Tagamaa detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (tööstusmüra mõju hindamine). Elering OÜ
 • 2010. Jüri-Jaani kinnistu ja lähiala detailplaneering (müra modelleerimine). Eesti Energia AS Taastuvenergia ettevõte
 • 2010. Lasnamäe tööstusalade üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (müra hindamine). Tallinna Keskkonnaamet
 • 2010. Tähetorni 90, 90B, 96; Tähetorni 98; Paldiski mnt 243B ja Paldiski mnt 241, 241D, 243A detailplaneeringute ala mürauuring. Adepte Ekspert OÜ
 • 2009. Paldiski mnt 50 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu mürauuring. Adepte Ekspert OÜ
 • 2009. Suur-Sõjamäe tn 42 kinnistu detailplaneeringuala mürauuring. Tallinna Linnaplaneerimise Amet
 • 2009. E20 Tallinn-Narva maantee Rõmeda-Haljala teelõigu (km 78,4-90,5) eelprojekti keskkonnamõju hindamine (müra modelleerimine). Maanteeamet
 • 2009. E263 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee Kose-Võõbu (km 40,0-68.0) ja Võõbu-Mäo (km 68,0-85,0) teelõigu eelprojekti keskkonnamõju hindamine (müra modelleerimine). Maanteeamet
 • 2009. T15 Tallinn-Rapla-Türi maantee Tagadi-Rapla teelõigu eelprojekti keskkonnamõju hindamine (müra modelleerimine). Reaalprojekt OÜ
 • 2008. Koguduse ja Saula detailplaneeringu liiklusmüraanalüüs. OÜ Kirikuvara Haldus
 • 2008. Maardu Lao tn 17/1, 17/2 ja 17/3 kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (müra modelleerimine). AS Maardu Katlamaja
 • 2008. Paldiski Lõunasadama detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (müra modelleerimine). Tallinna Sadam
 • 2007. Tallinna linna välisõhu strateegiline mürakaart. Tallinna Keskkonnaamet

EKSPERTHINNANGUD JA KONSULTATSIOONID

 • 2018-2019. Haapsalu lahe rannikuveekogumi seisundi eksperthinnang. Keskkonnaamet
 • 2018. Väike-Pakri saare tuulepargi konsultatsioon. Pakri Saarte Arenduse SA
 • 2018. Rehvihakke ja põlevkivi koosutmise keskkonnamõju eksperthinnang ning eelhinnang. Eesti Energia AS
 • 2017-kestev. Nordic Trout Ab Eesti rannikuvetes vesiviljeluse konsultatsioon. Nordic Trout Ab
 • 2017-kestev. Eastern Light AB optilise kaabli lubade konsultatsioon. Eastern Light AB
 • 2017-kestev. Puhatu kaitseala raba seisundi ja taimestiku seire. Enefit Energiatootmise AS
 • 2018. Kiili vallas Kangru ja Luige alevikes kavandatavate arendustegevustega kaasnevate võimalike keskkonnamõjude kumulatiivne ja võrdlev analüüs-eksperthinnang. Kiili Vallavalitsus
 • 2017-2018. Liliani kinnistu taimestiku inventuur. Sarto Holding OÜ
 • 2017. Merealuse gaasi ülekandetorustiku keskkonnamõjude hindamisest tulenevate ehitusaegsete leevendusmeetmete keskkonnauuring. Elering AS
 • 2014-kestev. Elering AS keskkonnakorraldamise nõustamisteenuse osutamine. Elering AS
 • 2017. Vägari torrefitseerimistehase keskkonnakonsultatsioonid. Baltania OÜ
 • 2017. Rail Balticu ehitusmaavarade varustuskindluse uuringu kokkuvõtte koostamine. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
 • 2016-2017. Tuuleenergeetika tehniline turuanalüüs. Nordex Energy GmbH
 • 2016. Saku valla Jälgimäe küla Tuuleveski kinnistu rohevõrgustiku toimimise eksperthinnang. Optimal Projekt OÜ
 • 2016. Hankedokumentatsiooni koostamine Rail Balticu ehitamiseks vajalike ehitusmaavarade varustuskindluse uuringu jaoks. Tehnilise Järlevalve Amet
 • 2014-2016. Reoveekogumisaladel vee-ettevõtete teeninduspiirkonnast välja jääva, kuid potentsiaalse ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni tarbijaskonna määratlemine ning meetmete kavandamine nõuetele vastava joogi- ja reoveekäitluse rakendamiseks. Eesti Vee-ettevõtete Liit
 • 2015. Balticconnectori KMH aruande ekspertiis. EG Võrguteenus AS
 • 2015. Rae vallas Veskitaguse küla Golfi tee piirkonna rohevõrgustiku toimimise tagamise uuring. Rae Vallavalitsus
 • 2015. Vallimaa ja/või Sarapuu maaüksusele elektrituulikute rajamise konsultatsioon. Tardek OÜ
 • 2015. Environmental and Social Audit and Assessment Report. Livonia Partners
 • 2014. Hiiumaa mereala teemaplaneeringu KSH ekspertiisi koostamine. Nelja Energia OÜ
 • 2014. Balticconnector maagaasi torujuhtme arendusprojekti keskkonnauuringute ja mõju hindamise konsulteerimine. Ramboll Finland/Gasum Oy
 • 2013. Eksperthinnang energiakompleksi ühendlao maa-ala detailplaneeringu KSH aruandele. Eesti Energia Kaevandused AS
 • 2013. Pärnumaa, Ruhnu ja Liivi Lahe tuuleenergeetika planeerimine ja konsulteerimine. Eesti Energia Taastuvenergia ettevõte
 • 2013. Eesti ja teiste EL riikide Natura hindamise praktika uuring ning selle baasil Natura hindamise läbiviimiseks juhendmaterjali koostamine. Keskkonnaamet, projekti partner Keskkonnaministeerium, tööd toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
 • 2011. Merendusalane turu-uuring ja konsultatsioonid Balti riikides. SECORA AS
 • 2010. Keskkonnaanalüüside turu-uuring. Ramboll Analytics Oy
 • 2010. LNG terminali asukohtade tehniline võrdlus Paldiski, Muuga ja Inkoo sadamates. Balti Gaas OÜ
 • 2010. Eesti Energia laborite efektiivsuse audit. Eesti Energia AS
 • 2010. Lahe silla ümberehitus koos projekteerimisega. Maanteeamet lõuna regioon
 • 2008. Juuliku-Tabasalu mnt projekti keskkonnamõju hindamise ekspertiis. Maanteeamet
 • 2008. Tallinna ringtee ja Paldiski mnt rekonstrueerimise projekti keskkonnamõju hindamise ekspertiis. Maanteeamet
 • 2007. Kakumäe jahisadama ja lähiümbruse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise ekspertiis. Laesson Partnerid OÜ

KESKKONNAUURINGUD

 • 2018-kestev. Balticconnectori maagaasi ühenduse ehitusaegne keskkonnaseire. Elering AS
 • 2018. Tartu elanike liikuvusuuring. Tartu Linnavalitsus
 • 2017-2018. Balti Elektrijaama tuhavälja tolmamise vähendamise pilootprojekt. Enefit Energiatootmine AS
 • 2017-kestev. Puhatu kaitseala raba seisundi ja taimestiku seire. Enefit Energiatootmine AS
 • 2017. Paldiski kalajahutehase keskkonnajärelevalve. BauEst OÜ
 • 2016. Tootsi Suursoo tuulepargi ala geoloogilise ja geotehnilise uuringu läbiviimine. Eesti Energia AS
 • 2016. Uuringu teostamine Balti elektrijaama tuhavälja nr 1 tolmamisprobleemi lahendamiseks. Eesti Energia Narva Elektrijaamas AS
 • 2017. Pille tn 24 reostusuuring. CarOne Motors OÜ
 • 2016. Suur-Sõjamäe 29a keskkonnaseisundi hinnangu ja reostusuuringu teostamine. RTG Arhitektid OÜ
 • 2016. Kaare tänava ja Linnamäe tee ning Jõe tn 57b kinnistu vahelise ala reostusuuring. AS Hoolekandeteenused
 • 2014-2016. Paldiski tuulepargi linnustiku ja nahkhiirte seire. Paldiski Tuulepark OÜ
 • 2014-2016. Hiiumaa tuulepargi uuringud. Nelja Energia OÜ
 • 2015. Maardu järve ja Maardu liiklussõlme vahelise ala veekaitse meetmete väljaselgitamine. Maanteeamet
 • 2015. Biogaasi mõõtmiste teostamine Tallinna reoveepuhastusjaamas. ICP Solutions OÜ
 • 2015. Õhukeste plastkandekottide tarbimise uuring ja tarbimise vähendamise mõju analüüs. Keskkonnaministeerium
 • 2015-2015. Aseriaru tuulepargi nahkhiirte seire. Aseriaru Tuulepark OÜ
 • 2015. Cost calculation of the transportation of oil shale ash (OSA) to Kokkola. Ramboll Finland OY
 • 2014. Soojuselektrijaamade uuring Eestis. Ramboll Denmark
 • 2014. Air quality measurement study, odor survey. Eesti Energia Õlitööstuse AS
 • 2014. Uuring Uus-Kiviõli kaevanduse mõjust loomastikule ja Natura 2000 alade inventuur. Eesti Energia Kaevandused AS
 • 2012. Põlevkivituhaalased konsultatsioonid. Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS
 • 2012. Nord Stream täiendavate gaasitorude rajamise teostatavusuuring. Ramboll Oil & Gas / Nord Stream AG
 • 2012. Kavandatava 300 MW CFB elektrijaama ala keskkonnaülevaatus. Alstom Estonia AS
 • 2010. Aruküla avariireservelektrijaama (AREJ) asukohavalik. Elering OÜ
 • 2008. Tehniline abi keskkonnasaaste vähendamiseks Ahtme SEJ-s. Kohtla-Järve Soojus AS
 • 2007. T1 Tallinn-Narva maantee lõigu Maardu-Valgejõe eluslooduse seire. Maanteeamet

LOA TAOTLUSTE KOOSTAMINE

 • 2019-kestab. Paldiski PHAJ ehitusloa konsultatsioon
 • 2019-kestab. Green Marine raieloa taotlus
 • 2019. Lavassaare ja Taebla katlamajade LHK projektid
 • 2018-2019. Papivabriku kinnistu vee erikasutusloa lisade koostamine. Wiru Maja OÜ
 • 2017-kestev. Balticconnectori rajamiseks vajalike lubade taotluste koostamine. Elering AS
 • 2017. Aseris Mere tn 17 kinnistu jääkreostusuuringu läbiviimine ja likvideerimise eelprojekti koostamine. Aseri Sadam OÜ
 • 2016. Autodoonor OÜ jäätmeloa taotluse koostamine
 • 2016. Autodoonor OÜ ohtlike jäätmete litsentsi taotluse koostamine. Autodoonor OÜ
 • 2016. Pärnu elektri ja soojuse koostootmisjaama lähteolukorra aruande koostamine. Fortum Eesti AS
 • 2016. Pärnu katlamaja lähteolukorra aruande koostamine. Fortum Eesti AS
 • 2016. AS AKO välisõhu saasteloa ja LHK projekti koostamine. AS AKO
 • 2015. VKG Soojus AS Ahtme TRK ja VKG Energia OÜ Põhja SEJ tootmisalade lähteolukorra aruande koostamine. VKG Soojus AS ja VKG Energia OÜ
 • 2015. Warmeston OÜ vee erikasutusloa taotluse koostamine. OÜ Warmeston
 • 2015. AS Tallinna Lennujaam vee erikasutusloa taotluse koostamine. AS Tallinna Lennujaam