Detailplaneeringud

Detailplaneeringud koostatakse kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumi osa kohta ning vajaduse korral avalikes veekogudes kaldaga püsivalt ühendatud või kaldaga funktsionaalselt seotud ehitiste planeerimiseks. Detailplaneeringu eesmärk on eelkõige üldplaneeringu elluviimine ja planeeringualale ruumilise terviklahenduse loomine. Detailplaneeringu alusel on võimalik ehitada hooneid ja rajatisi ning hoonete juurdeehitusi, jagada maa-ala kruntideks ning muuta olemasolevate kruntide piire. Pakume võimalust ka juba kehtestatud detailplaneeringu muutmiseks.

Detailplaneeringu koostamise kohustus on toodud Planeerimisseaduse §125 ning detailplaneeringuga lahendatavad ülesanded on määratud Planeerimisseaduse §126.

Detailplaneeringud: koostamine ja konsultatsioon

Pakume detailplaneeringu alaseid konsultatsioone, mis hõlmavad planeerimisprotsessi kavandamist ja juhtimist, planeeringulahenduse välja töötamist ja vajalike analüüside koostamist.

Omame detailplaneeringu koostamise kogemust mitmetes valdkondades:

  • elamumaa detailplaneering
  • tuulepargi detailplaneering
  • terminalide, tanklate, sadamate ja
    lennujaamade detailplaneering
  • puhkealade detailplaneering
  • teede detailplaneering
  • tööstusparkide detailplaneering
  • riigikaitse rajatiste detailplaneering
  • avalike hoonete detailplaneering

Meie klientideks on nii eraisikud, eraettevõtted, kohalikud omavalitsused kui ka riigiasutused. Anname konsultatsiooni nii detailplaneeringute koostamisel kui ka eelnevalt detailplaneeringu algatamise taotluse esitamiseks.

Detailplaneeringu hind sõltub planeeritava ala suurusest, mida soovitakse planeerida, ja ka detailplaneeringuga lahendatavate teemade rohkusest ning keerukusest. Näiteks tüüpiline detailplaneering sisaldab ehitusõiguse, arhitektuuritingimuste ja juurdepääsu määramist ning tehnovõrkude lahendamist. Kuid sinna juurde võib veel tulla üldplaneeringu muutmise põhjendused, ehituskeeluvööndi vähendamine, keskkonnatingimuste seadmine – see kõik suurendab detailplaneeringu hinda.

Koostame detailplaneeringuid üle terve Eesti.

Pakume hea hinnaga kvaliteetset tööd ning paindlikku maksegraafikut. Meil on meeskonnas erinevad spetsialistid, keda saame detailplaneeringu lahenduse koostamisse kaasata ja seeläbi pakkuda parimat tulemust.

Vaata meie tehtud töid 

Veel kasulikku infot:

Küsi pakkumist

Võta ühendust

Anni Konsap
 
+372 53 453 687

Tehtud tööd

Jüri alevik Tallinna ringtee Jüri ristmiku detailplaneering

Tellija: Maanteeamet
Kestus: 2015 – 2015

VAATA KÕIKI
Sirgala karjääri veekõrvalduskraavi detailplaneering

Tellija: Illuka Vallavalitsus
Kestus: 2015 – 2016

VAATA KÕIKI
Võrumaa 6 tööstusala detailplaneeringud

Võrumaa 6 tööstusala detailplaneeringud (Misso, Väimela, Võrusoo, Kobela, Vastseliina, Rõuge).

Tellija: Võru Maavalitsus
Kestus: 2013 – 2014

VAATA KÕIKI
Kaitseväe keskpolügooni teeninduskeskuse laienduse detailplaneering

Tellija: Kaitseministeerium
Kestus: 2013 – 2015

VAATA KÕIKI
Otepää radarijaama detailplaneering

Tellija: Otepää Vallavalitsus
Kestus: 2012-2013

VAATA KÕIKI
Klooga harjutusvälja detailplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine

Tellija: Kaitseministeerium
Kestus: 2009-2013

VAATA KÕIKI
Rumbi tn, Logi tn, sadama tn ja Linnahalli hajumisväljaku kinnistu Sadama tänava lõigu detailplaneering

Tellija: Tallinna Linnaplaneerimise Amet
Kestus: 2007-2011

VAATA KÕIKI
VAATA KÕIKI