Planeerimine

Planeeringute koostamine

Meil on üle 10 aasta kogemusi kõrgema või strateegilisema taseme planeeringute koostamisel. Meie planeeringute üksuses töötab 5 spetsialisti ning töötajatel on ruumilise keskkonna planeerija, tase 7 kutsed.

Planeeringute koostamisega kavandatakse inimeste tegutsemisõigust igapäevaselt tarbitavas ruumis ning seal aset leidvaid arenguid. Iga planeeringu eesmärk on leida parim lahendus, mis tasakaalustab erinevate valdkondade suundumusi ja vajadusi. Pakume laiaulatuslikku kogemust erinevat liiki planeeringute koostamisel. Nõustame oma kliente kogu planeerimisprotsessi vältel, alates konsultatsioonist enne planeeringu algatamist kuni planeeringu kehtestamiseni. Omame kogemusi detail-, üld-, maakonna-, eri- ja teemaplaneeringute koostamisel. Anname nõu ja töötame välja kvaliteetsed planeeringulahendused, koostame vajalikud joonised, tekstilise osa ning soovi korral veebirakenduse.

Meie tööde portfelli kuuluvad üldisema tasemega planeeringutest Sauga valla üldplaneering, Raasiku valla üldplaneering, Harju, Lääne ja Pärnu maakonnaplaneeringuid täpsustavad teemaplaneeringud „Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine“, Järva maakonnaplaneering, Jõgeva maakonnaplaneering, Kaitseväe keskpolügooni riigi eriplaneering, Auvere tuulepargi kohaliku omavalitsuse eriplaneering. Lisaks oleme koostanud üle 50 detailplaneeringu.

Planeeringute koostamisega kaasneb sageli vajadus keskkonnamõjude (strateegilise) hindamise järele, mille koostamise kompetents on meie ettevõttes samuti olemas. Meie keskkonnaalaste töödega saate tutvuda siin.

Tihti kaasame planeeringute koostamisse ka meie teisi spetsialiste: keskkonnaeksperte ning erialainsenere (välisvõrgud ja teed), et tagada terviklikud ja jätkusuutlikud lahendused.

DETAILPLANEERINGUD

Pakume detailplaneeringu alaseid konsultatsioone, mis hõlmavad planeerimisprotsessi kavandamist ja juhtimist, planeeringulahenduse väljatöötamist ja vajalike analüüside koostamist.

ASUKOHAVALIK JA ANALÜÜS

Teil on idee, kuid ei tea, kus oleks kõige õigem koht selle teostamiseks? Meie aitame leida parima asukoha arvestades kavandatava tegevuse iseloomu, taristulisi jms vajadusi.

ÜLDPLANEERINGUD

Pakume üldplaneeringute alaseid konsultatsioone, mis hõlmavad planeerimisprotsessi kavandamist ja juhtimist, planeeringulahenduse väljatöötamist ja vajalike analüüside koostamist.

TEEMAPLANEERINGUD

Koostame nii maakonna- kui ka üldplaneeringute teemaplaneeringuid. Teemaplaneeringuid koostatakse üldjuhul siis, kui on vaja ruumiliselt lahendada mõni konkreetne valdkond.

ERIPLANEERINGUD

Alates 1. juulist 2015 koostatakse riigi eriplaneering sellise olulise ruumilise mõjuga ehitise püstitamiseks, mille asukoha valiku või toimimise vastu on suur riiklik või rahvusvaheline huvi.

MAAKONNAPLANEERINGUD

Pakume maakonnaplaneeringute alaseid konsultatsioone, mis hõlmavad planeerimisprotsessi kavandamist ja juhtimist, planeeringulahenduse väljatöötamist ja vajalike analüüside koostamist.

MAASTIKUARHITEKTUURSED TÖÖD

Pakume oma oskusteavet maastikuarhitektuuri valdkonnas erinevat liiki alade kujundamisel. Omame kogemusi haljastuse ja loomapääsude projekteerimises, avalike alade ja mänguväljakute kujundamises.

3D VISUALISEERIMINE

Ideede, planeeringute ja projektide visualiseerimine nii 2D ja 3D piltidena kui ka videotena. Visualiseerimine annab parema ülevaate kavandatavast ja võimaldab kergemini asja olemust ette kujutada, eriti 3D visualiseerimisel.