Arhiiv 2023

Kommunikatsioonitegevuste olulisusest suurarenduste kavandamisel

12. juuni 2023

Tabav sõnalühend NIMBY (eesti keelde mugandatuna nimbism) tuleb ingliskeelsest väljendist Not in my Back Yard. NIMBY sündroomiga seonduvast räägivad lähemalt tegevjuht Anni Konsap, keskkonnakorralduse üksuse juht Jüri Hion, juhatuse liige ning litsentseeritud keskkonnamõju hindamise ekspert Hendrik Puhkim ja planeeringute osakonna juht Triin Lepland.

Igasugust uut arendust planeerides puutuvad arendajad kokku inimestega, kes antud piirkonnas juba elavad või tegutsevad. Tegu võib olla kohaliku kogukonna, omavalitsuse või isegi konkurentidega. NIMBY-st räägitakse aga enim eelkõige kogukondlikul või eraisiku tasandil, sest on loomuomane, et inimestele ei meeldi kui nende elukeskkond muutub mingi objekti, tegevuse või nähtuse kaudu. Anni sõnul saab seda seostada muuhulgas ka hirmuga teadmatuse ees.


“Eestis pole kohati isegi võimalik jõuda diskussioonini kas üldse midagi tegema hakata, kui juba tõmmatakse suurest hirmust algatustele kohe vesi peale. Me ei analüüsi, ei õpi teiste riikide kogemustest, ega süvene.” – Anni Konsap


Näiteid võib tuua mitmeid, alustades tuuleparkidest kuni kanala ehituseni välja. Kui avalik vastuseis teatud projektile on suur, siis planeerimisseaduse alusel on otsustajal õigus antud projekt peatada. „Räägime palju sellest, et roheline energia on väga hea ja tore ning arvestades ka elektriturul toimuvat, peaksid tuulepargid saama soojema vastuvõtu osaliseks kui siiani. Ometi ei taha keegi tuuleparki enda kodu lähedale ega tagahoovi. Ka lokaalsed ettevõtmised, mis satuvad väga aktiivsete väikeste kogukondade juurde, leiavad suurt vastupanu.

Eestis pole kohati isegi võimalik jõuda diskussioonini kas üldse midagi tegema hakata, kui juba tõmmatakse suurest hirmust algatustele kohe vesi peale. Me ei analüüsi, ei õpi teiste riikide kogemustest, ega süvene. Ere näide sellest on tuumajaama rajamise ümber käiv diskussioon. Otsust, kas seda üldse Eestisse on võimalik rajada, ei ole veel vastu võetudki. Juba on aga tugev vastasseis pelgalt sellele mõttele,“ kirjeldab Anni olukorda.

Ka Hendrik toob välja ühe tema jaoks enim silmi avanud juhtumi, kus sooviti rajada kanalat olemasoleva pikaaegse laudakompleksi alale, kuid kohalik vastulöök oli tohutu. Koguti allkirju, korraldati protestiliikumine, argumenteerides, et kanad haisevad ning tekitavad müra. Arvestades asjaolu, et laut oli olnud piirkonnas juba kaua, on see jahmatav.


“On igati normaalne kaasa rääkida ja olla millegi vastu, aga kui räägime riiklikest projektidest ja objektidest, ei saa NIMBY olla otsustava tähtsusega. NIMBY nähtus mille poole püüelda võiksime, peab olema konstruktiivne ja avatud kompromissidele, mitte niivõrd radikaalne ja pime.” – Hendrik Puhkim


„NIMBY suudab suretada arenguid, investeeringuid, maksuraha ja töökohti. Demokraatia vaatepunktist on NIMBY täiesti normaalne nähtus. On igati normaalne kaasa rääkida ja olla millegi vastu, aga kui räägime riiklikest, avalikes huvides rajatavatest projektidest ja objektidest, ei saa NIMBY olla otsustava tähtsusega. NIMBY nähtus mille poole püüelda võiksime, peab olema konstruktiivne ja avatud kompromissidele, mitte niivõrd radikaalne ja pime kui praegu,“ avab Hendrik enda mõtteid.

Lahendusena vastuseisule võiks leevendust pakkuda erinevate hüvede loomine. Anni lisab: „Hüvitame ja leevendame palju loodusele, aga mitte niivõrd inimestele ning see tekitab frustratsiooni. Hüvitist saab siis, kui kasutatakse kellegi maad otseselt millegi rajamiseks. Kui tegu on aga kõrvalkrundiga, ei hüvitata midagi. See vajab muutmist. Kahjuks jääb keegi alati kannatajapooleks, olgu need inimesed, konnad, metsised, aga see tuleb mingil moel kompenseerida. Inimlikul tasandil saan täiesti aru üksikisikutest, kelle elukeskkond muutub. Teisalt saan aru ka vajadusest riigikaitse ja liiklemise ohutuse järele. Emotsionaalne väärtus ei ole samuti tühine. Küsimus ei olegi alati rahalises hüvitises või konkreetses summas pangakontol, see võib olla ka kohaliku äritegevuse edendamine. Mõelda võiks ehk veidi laiemalt ning kavandada lisaks põhiobjektile midagi, millest saaks kasu terve kogukond.” Ka Jüri kinnitab, et arendajad võiksid arendusest saadavat kasumit kogukonnaga jagada. Samas jääb õhku küsimus, kes peaks hüvitama – riik või arendaja?


“Kui kommunikatsioon on halb, tekivad kuulujutud. Veidral kombel kuulujutte usaldatakse rohkem kui eksperte ja paraku määrabki see tihti projekti staatuse.” – Triin Lepland


On selge, et inimesed tahavad enim, et nendega räägitaks ausalt, arusaadavas keeles ning neid kaasataks aruteludesse nende igapäevast elukeskkonda puudutava osas. Paljuski on hetkeolukorras Anni sõnul tegu kommunikatsiooni probleemiga. Triin lisab: „Kui kommunikatsioon on halb, tekivad kuulujutud. Veidral kombel kuulujutte usaldatakse rohkem, kui eksperte ja paraku määrabki see tihti projekti staatuse. Kuulujutud omakorda külvavad hirmutunnet, mis viib libedale teele googeldamise näol. Teadupärast on just läbi Google’i võimalik endale diagnoosiks saada pea alati surmahaigus. Miks peaks see siis erinevate objektide või nende mõju osas teisiti olema? Siinkohal ongi lahenduseks inimestega ausalt ja arusaadavalt rääkimine, sest kui keegi ei võta hirme maha juba kohe projekti alguses, tuleb sein ette.“


Mis antud olukorras teha saaks?


“NIMBYst tulenevast vastuseisust rääkides tuleb hinnata, kas see vastuseis on pime või põhjendatud,” ütleb Hendrik. “Riiklikul tasandil peaks olema rohkem otsustusjulgust,” lisab Anni. “Kui vastuseisu poolt kasutatud allikad ei ole usaldusväärsed, siis tuleb seda ka arvesse võtta,” leiab Jüri.

Usume, et mistahes arenduse korral on kommunikatsioonitegevused ühed tähtsaimad. Seda levinumaks on osutunud kommunikatsioonipartnerite kasutamine projektide kavandamisel. “Mõte pole selles, et endale sobivaid asju maha müüa, vaid pigem sõnumites selgust luua ja sõnastada nii, et kõik saaksid üheselt aru. Ei ole mõtet kasutada kogukonna inimestega suheldes keerulisi valdkonna termineid. Tahame teha asju võimalikult lihtsalt ja läbipaistvalt, sest meie tööd on reeglina avalikud ja avalikkusele avatud,“ kirjeldab Anni enda ning ettevõtte vaateid.


“NIMBYst tulenevast vastuseisust rääkides tuleb hinnata, kas see vastuseis on pimesi või põhjendatud. Riiklikul tasandil peaks olema rohkem otsustusjulgust. Kui vastuseisu poolt kasutatud allikad ei ole usaldusväärsed, tuleb seda ka arvesse võtta.” – Hendrik Puhkim


Oluline on meelde tuletada, et ametkondadel ja ettevõtetel lasub väga palju vastutust oma tegevuse selgeks, arusaadavaks ja inimlikuks muutmisel, et see ei oleks liialt bürokraatlik ja keerukas. Ka Triin nõustub, lisades siinkohal: „Meie projektid ongi tihtipeale ühiskonna jaoks suured ja olulised arendused, aga samas illustreerivad, kui raske on Eestis midagi uut kavandada. Tahame häid maanteid, odavat elektrit, interneti kättesaadavust, aga samas tahame säilitada ürgloodust. Tehiskeskkonnas ei saa olla ürgne loodus. Enamus Eesti arendajatest tahavad head elukeskkonda luua. Vähe on neid, kes ihaldavad vaid kasumit ja muust ei hooli. Täna mõtlevad arendajad, kuidas toimetada soodsamalt, loodust säästvamalt ja väiksema jalajäljega.“

Kogu eelpool öeldut arvesse võttes on NIMBY kindlasti teema, mis kütab sektoris kirgi ka tulevikus. Hoolimata sellest on siiski võimalik järk-järgult olukorda parandada. Olgu see siis hüvitiste süsteemi loomise või inimeste suurema kaasamise näol. Vähemtähtis ei ole iga lisanduva tegevuse põhjalik läbimõtlemine keskkonna või sotsiaalsete mõjude osas. Vahel aga piisab lihtsalt teineteisega rääkimisest.

​Üks lihtne soovitus alustavale valitsusele – koostöös sünnib tulevik

5. apr. 2023

Kui 10 aastat tagasi tundus tuuleparkide rajamine jõukate ärimeeste mängumaa, mille tarbeks oli vaja palju kapitali ja mis tundus kellegi kõrgelennulise äriideena, siis vaadates, mis viimastel aastatel energia hindadega toimub, on taastuvenergia täna pigem meie kõigi huvides – elektrihinnad, mis mõjutavad meie kõigi rahakotte, sõltuvad väga palju taastuvenergia osakaalust kogu energiasüsteemis. Lisaks võib hetkeolukorda vaadelda ka julgeoleku aspektist. Suutlikkus iseendale taastuvenergia allikatest kohapeal energiat toota muudab meid muuhulgas sõltumatuks idapiiri tagusest elektrist.

Anni Konsap


Võtmeteguritest taastuvenergia projektide kavandamisel kirjutab Skepast&Puhkim tegevjuht Anni.

Taastuvenergia projekte on arendatud Eestis juba üle kahekümne aasta. Edulugusid on aga ette näidata vähe. Eelkõige saab siin rääkida tuuleparkide kavandamisest. Kui esialgu olid takistused seotud riigikaitseliste radarite ning nende töövõimega, siis praeguseks on sellele olukorrale lahendus leitud. Sama on olukord erinevate keskkonnamõjudega. Kui riigiasutustel on varasemalt olnud teatav hirm otsuste langetamise ees, siis nüüdseks otsitakse probleemide asemel pigem lahendusi. Osaliselt on see seotud kasvava teadmiste hulgaga ning ka juba olemasolevate praktiliste kogemustega. Tuulepargid ei tundu enam nii kauged ning võõrad kui aastaid tagasi.

Energiakriisist tulenevalt on samuti arusaam taastuvenergia olulisusest kasvanud. Kasvanud on ka riiklikult reguleeritud kompensatsioonid, mida arendajad pakuvad omavalitsustele ning kohalikele elanikele, kelle elukeskkonna lähistele tuulepargid rajatakse. Maailm on muutunud, kuid samas on veel palju mida saaks ära teha, et neid projekte kiirendada.

Pilt: Sven Začek

Võtmesõnaks on siinkohal koostöö


Ennekõike tähendab see teiste osapoolte kuulamist. Riik tahaks väga palju ise ära teha, kuid arendajad on juba viimased 20 aastat turul tegutsenud, tehes vajalikke uuringuid, mõjuhindamisi. Meil on olemas know-how, seda pole vaja leiutama hakata. Eesmärk peab olema ühiselt ja süsteemselt juba kavandamisel projektide lõpule viimine. Riigil on olnud pikalt nägemus, et turg paneb asjad paika. Las tema siis paneb! Riik peab seda turgu otsustega aitama ja toetama. Seda peame meie silmas koostöö all.

Oleme teinud aastate jooksul palju tööd, et selgitada välja eelistatud arendusalad, alad kus on hõredam asustus ja vähem looduskaitselisi piiranguid, alad kus on väikseim võimalik keskkonnamõju. Ärme leiuta jalgratast, võtame selle, mis juba tehtud on ja liigume edasi!

Samas ei saa me vaid tuuleparkide peale lootma jääda, sest küsimus ei ole ju vaid tuuleenergia maksimaalses võimalikus tootmises, vaid ka erinevate alternatiivide olemasolus nendeks päevadeks kui näiteks tuul ei puhu. Vaja on parema vastuvõtlikkusega võrku ja salvestusseadmeid. Näiteks on Paldiskisse rajatav pumphüdroelektrijaam hea algatus, mis võimaldab stabiilselt toota energiat ka siis, kui tuulikud mingil põhjusel ei tööta.

Meile meeldib televiisorit vaadata, külmkappi kasutada, jõulutulesid üles panna, kuskilt peab selleks ka elekter tulema. Ida-Virumaa põlevkivi ei ole jätkusuutlik lahendus, lisaks ei ole kaevanduste lähedal või allmaakaevanduse kohal elamine meeldiv kogemus. Kui me tahame elektrit, peame kõik panustama selle kättesaadavusse. Selleks üritame ka meie olla võimalikult konstruktiivne partner riigiasutustele muuhulgas käimasolevate arenduste rägastikus orienteerumisel ning arendajatele nende ideede elluviimisel. Sest eks me ikka koos seda tulevikku loome.

Ehitusturu langus on parim aeg oma järgmise arenduse planeerimiseks

22. veebr. 2023

Detailplaneeringute koostamisel on teile abiks Skepast&Puhkim OÜ tiim. Nõustame oma kliente kogu planeerimisprotsessi vältel, alates konsultatsioonist enne planeeringu algatamist kuni planeeringu kehtestamiseni.

Omame detailplaneeringu koostamise kogemust mitmetes valdkondades, alates elamumaast kuni tööstusparkideni. Meil on meeskonnas erinevad spetsialistid, keda saame detailplaneeringu lahenduse koostamisse kaasata ja seeläbi pakkuda parimat tulemust.

 

Asukohavalik, riskide ja võimaluste analüüs


Aitame Teil välja selgitada konkreetse maatüki ehituslikud võimalused ja riskid enne ostutehingut või detailplaneeringu protsessi alustamist. Aitame Teil valida Teie järgmisele arendusele sobivaima koha. Esindame Teid kohalikus omavalitsuses detailplaneeringu algatamise protsessis.

 • Ehitusõiguse analüüs
 • alusdokumentide analüüs
 • Riskide analüüs
 • Detailplaneeringu algatamise tugi
 • Tehniliste tingimuste taotlemine
 • jne

 

Uuringud ja hinnangud


Aitame saada ülevaate olemasolevast ja planeeritavast keskkonnast. Pakume erinevate planeeringuliikide jaoks kõikki vajalikke uuringuid ja ekspertiise ise või meie ulatusliku partnervõrgustiku kaudu. Mõõdame, arvutame ja analüüsime kõike, mida vaja!

Koostame dendroloogilisi uuringuid, visuaalsete mõjude hindamist, detailplaneeringu elluviimisega kaasnevate asjakohaste mõjude hindamist jne. Pakume konsultatsiooni vaidluste lahendamiseks kehtivate planeeringute menetluse ja sisu osas.

 • Dendroloogilised uuringud
 • Visuaalsete mõjude hindamine
 • Detailplaneeringu asjakohaste mõjude hindamine
 • Planeerimisprotsessi eksperthinnangud

 

Detailplaneeringute koostamine


Koostame detailplaneeringuid lähtuvalt parimast võimalikust tasakaalust arendaja ja kogukonna huvide vahel. Mõtleme kaasa ja aitame luua paremat ruumi. Pakume täisteenust algatamisest kehtestamiseni, sh kõikide insenertehniliste osade ja teede lahendusi.

 • Detailplaneeringu koostamise täisteenus
 • Insenertehnilised eriosad nii detailplaneeringu mahus kui eraldiseisvalt

 

Maastikuarhitektuur


Loome maastikke ja ruumi, mis toimib ja kestab. Käsitleme nii avalikku- kui poolavalikku ruumi luues toimiva ja esteetiliselt nauditava elukeskkonna. Arutame koos, arvestame vajadustega, pakume lahendusi väärtustades olemasolevat.

Pakume maastikuarhitektuurseid töid nii detailplaneeringute mahus kui eraldiseisva projektina.

 • Maastikuarhitektuur detailplaneeringu mahus ja eraldiseisvalt
 • Parkide  ja väljakute kujundus
 • Väikevormid
 • Haljastusprojektid

 

Võta meiega ühendust


Planeerimisega kavandatakse inimeste tegutsemisõigust igapäevaselt tarbitavas ruumis ning seal aset leidvaid arenguid. Iga planeeringu eesmärk on leida parim lahendus, mis tasakaalustab erinevate valdkondade suundumusi ja vajadusi. Võta meiega ühendust!

 

Ivan Gavrilov

Detailplaneeringute üksuse juht

ivan.gavrilov@skpk.ee
+372 503 1352

Piret Kirs

Maastikuarhitekt
Projektijuht

piret.kirs@skpk.ee

Evelin Kuusik

Planeeringute spetsialist
Projektijuht

evelin.kuusik@skpk.ee