Arhiiv 2024

“Ei kahjusta oluliselt” aruanne ja kliimakindluse analüüs

29. veebr. 2024

Tänu KIK-ile ja EAS-ile on võimalik taotleda erinevatest fondidest rahastust, et muuta enda tootmisprotsessi ressursitõhusamaks ja säästvamaks; viia läbi ettevõttes läbi digipööret; Ida-Virumaa ettevõtetel elavdada läbi investeeringute piirkonna majanduselu.

4. märtsil avanes taotlusvoor ettevõtete tootmise ressursikasutuse tõhustamiseks, rohkem infot KIK-i kodulehelt: Ettevõtete ressursitõhusus | Keskkonnainvesteeringute keskus (kik.ee).

Kohalikel omavalitsustel on võimalik läbi erinevate taotlusvoorude rahastada enda arendusprojekte. Rahastust on võimalik taotleda näiteks jalgratta- ja jalgteede rajamisse; kättesaadavate kvaliteetsete avalike teenuste arendamiseks; Ida-Viru maakonna kohalikel omavalitusüksustel Eesti kliimaeesmärkide saavutamisest tingitud mõjudega kohanemiseks ning muudeks erinevateks projektideks. Erinevate rahastusvõimaluste kohta leiab rohkem infot Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehel.

Rahastustaotluste lisadokumentidena on viimasel ajal kohustuslikuks muutunud „Ei kahjusta oluliselt“ (ing. k. do no significant harm ehk lühendatult DNSH) aruanne ja kliimakindluse analüüs. Need on aluseks positiivse investeerimisotsuse tegemiseks.

Selliste lisadokumentide koostamine võib tunduda keeruline ja ületamatu. Tegelikult on õigete ekspertide abiga need üsna lihtsasti ja kiiresti koostatavad. Skepast&Puhkim eksperdid saavad siinkohal Teid aidata, et valmistada ette eduka rahastustaotluse tarbeks nõutud lisadokumendid.

 

Skepast&Puhkim OÜ ekspertidel on teadmised ja oskused kvaliteetse teenuse pakkumiseks.


Meie meeskonnas on litsentseeritud keskkonnamõju hindajad ja meil on arvukate mõjuhindamiste läbiviimise kogemus energeetika, tööstuse, taristuehituse jmt valdkonnas. Seetõttu saame osaleda ka EL välisvahendite kasutamisel vajalike keskkonnamõju hindamiste ja nende osaks olevate “Ei kahjusta oluliselt” ja kliimakindluse analüüsi koostamisel ning tagada teie projekti tegeliku vastavuse keskkonnaeesmärkidele.

Pakume lisaks dokumentide koostamisele ka konsultatsiooniteenust keskkonnaalast pädevust omavale hindajale, kes vajab täiendavaid juhiseid „Ei kahjusta oluliselt“ aruande või kliimakindluse analüüsi iseseisvaks koostamiseks.

Meie suure kogemustepagasiga keskkonna- ja kliimaeksperdid aitavad analüüsida projekti elluviimisega kaasnevaid keskkonna- ja kliimamõjusid ning anda juhiseid eduka rahastustaotluse kokkupanemiseks.

 

Võta meiega ühendust


Mõtleme kaasa ja aitame luua paremat lahendust! Koos loome tulevikku!

Annemari Kask

Keskkonnaekspert
Annemari.kask@skpk.ee
+372 566 15 158

Kaarel Karolin

Kliimaekspert

Marion Mets

Sotsiaalsete mõjude ekspert

 

“Ei kahjusta oluliselt” hindamise analüüs

Lähtuvalt Euroopa Liidu roheleppest ja kestliku rahastuse põhimõttest ei tohi majandustegevused oluliselt kahjustada keskkonnaeesmärkide saavutamist.


Ei kahjusta oluliselt“ aruanne on rahastustaotluse kohustuslik lisadokument sõltumata tegevusalast ja toetatavast tegevusest. Eesmärk on näidata, milliseid tegevusi viiakse projekti elluviimisel läbi, et vältida olulise kahju tekitamist keskkonnale tervikuna ja saavutada kliima- ja keskkonnaeesmärke. Analüüsime “Ei kahjusta oluliselt” aruandes kõiki kuut keskkonnaeesmärki:

 • Kliimamuutuste leevendamine
 • Kliimamuutustega kohanemine
 • Vee ja mereressursside kestlik kasutamine ja kaitse
 • Üleminek ringmajandusele
 • Saastatuse vältimine ja kontroll
 • Elurikkuse ja ökosüsteemide kaitse ja taastamine

 

Kliimakindluse hindamine


Taristuinvesteeringute puhul tuleb arvestada nende kliimakindlusega. Struktuurivahendite kasutamisel taristuobjektidele, esitatakse nõude olemasolul rahastustaotlusele lisaks kliimakindluse analüüs. Nõue kehtib investeeringutele, mille kestvus on vähemalt 5 aastat. Taristu all peetakse silmas hooneid, looduspõhised haljastuid, kommunikatsiooni- ja energiataristut, jäätmete käitlemise süsteeme ning muud. Nõue kehtib nii uue taristu rajamisele kui ka olemasoleva taristu uuendamisele, ajakohastamisele ja laiendamisele.

Kliimakindluse analüüsis toome välja, milline on kavandatava projekti vastuvõtlikkus võimalikele pikaajalistele kliimamõjudele. Lisaks analüüsime, kas taristuehitusel järgitakse energiatõhususe esikohale seadmise põhimõtet ning projektist tulenevate kasvuhoonegaaside heitkoguste tase on kooskõlas 2030. aastaks saavutatava kasvuhoonegaaside vähendamise eesmärgiga ning 2050. aastaks saavutatava kliimaneutraalsuse eesmärgiga.

 

Meie varasemad kogemused kliimamõjude hindamisel ja käsitlemisel


 • “Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn–Pärnu–Ikla km 62,2-78,8 Päädeva-Konuvere lõigu I klassi maantee ehitusprojekt” – kliimakindluse analüüs ja “ei kahjusta oluliselt” hinnang, 2023
 • Soodla harjutusvälja riigi eriplaneeringu mõjude hindamine, 2024
 • Rail Baltic raudteetrasside, Soodevahe-Muuga; Ülemiste-Kangru ja Kangru-Harju ja Rapla maakonna piir, ehitusprojektide keskkonnamõju hindamised
 • Riigitee nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla (E67) km 78,8-99,0 Konuvere-Pärnu-Jaagupi lõigu eelprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamine (KMH), 2024

 

Veevarustuse ja kanalisatsiooni projekteerimine

19. veebr. 2024

Veevarustuse ja kanalisatsiooni projektide koostamisel on teile abiks Skepast&Puhkim OÜ kogemustega meeskond. 

Veevarustuse ja kanalisatsiooni projekteerimine üle Eesti

Oleme projekteerinud juba üle kümne aasta olulisi ja keerukaid veevarustuse ja kanalisatsiooniobjekte üle terve Eesti ning Skandinaavias. Pakume terviklikku inseneriteenust keskkonna ja infrastruktuuri projekteerimiseks.

 

KONSULTATSIOONID JA PROJEKTIJUHTIMINE


Aitame taotleda vajalikud tehnilised tingimused, projekteerimistingimused, välja selgitada täpsed lähteandmed selleks, et efektiivselt koostada parim võimalik veevarustuse-, kanalisatsiooni- ja sademeveekanalisatsiooni rajatiste projektlahendus.

Pakume ka puurkaev-pumplate, veetöötlusjaamade, väikereoveepuhastite, sademevee kogumismahutite ja -puhastite ning reoveepumplate projekteerimist.

Leiame koostöös sobivad lahendused, kooskõlastame projektid kohaliku omavalitsuse, ametkondade ja võrguvaldajatega.

 

 • Alusdokumentide hankimine
 • Tehniliste tingimuste taotlemine
 • Projekteerimistingimuste taotlemine
 • Konsultatsioonid ja projektijuhtimine

 

ÜVK RAJATISTE PROJEKTEERIMINE


Koostame lahenduse lähtuvalt tehnilistest tingimustest, detailplaneeringu olemasolust ning parimast võimalikust tasakaalust arendaja ja kohaliku omavalitsuse huvide vahel.

 • Infrastuktuuri ja rajatiste projekteerimise täisteenus
 • Kõikide vajalike eskiis-, eel-, põhi- ja tööprojekti staadiumis projekteerimistööde teostamine
 • Täies mahus projekteerimine alates uuringutest kuni ehitusloa, vajadusel kasutusloa saamiseni

 

VAJALIKUD UURINGUD JA HINNANGUD


Pakume erinevate infrastruktuuride jaoks kõiki vajalikke uuringuid ja ekspertiise oma meeskonna või meie spetsialistidest partnervõrgustiku kaudu.

 • Kaasame oma partnerid vajalikeks topo-geodeetilisteks ja ehitus-geoloogilisteks uuringuteks
 • Viime ise läbi dendroloogilised uuringud ja taimestiku uuringud
 • Keskkonnamõjude hindamine
 • Planeerimisprotsessi eksperthinnangud

 

BIM MODELLEERIMINE JA KOORDINEERIMINE


Projekti eesmärkide kaardistamine ja vastavalt sellele BIM rakendusvõimaluste valimine. Mudeli kvaliteedi kontrollimine ja vastavuse hindamine projekti nõuetele.

 • Arenduste koostamine
 • Ehitusinfo digitaliseerimine
 • BIM mudelite haldamine
 • Visualiseerimine

 

Viimaste aastate huvitavamad projektid, milles oleme osalenud:


 • Rae vald, Rae küla Lepiku ja Kaasiku tee veevarustuse ja reoveekanalisatsiooni projekteerimistööd, üvk torustikud 2,6 km, reoveepumplaid 2 kompl. (2023-2024)
 • Ääsmäe ÜVK torustike III etapi projekteerimis-ehitustööd. ÜVK torustikud 4,1 km, reoveepumplaid 4 kompl. (2023)
 • Sompa reoveepumpla rekonstrueerimise tööprojekti koostamine, Q=111 m3/h pakettpumpla. (2023)
 • Kesklinna veevarustuse toitetoru projekteerimine alates veepuhastusjaamast kuni Odra tänavani. Toiteveetorustiku dn500 ja kanalisatsiooni kollektori dn800 rekonstrueerimine koos betoonist siibrikambritega. (2022-2023)
 • Maardus Kallavere piirkonna vee-, kanalisatsiooni-, sademeveetorustike tööprojekti koostamine. ÜVK torustikud kokku 15,47 km koos 4 tänava rekonstrueerimise projekteerimisega. (2022-2023)
 • Tallinna reoveepuhastusjaama peapumplas Grundfos KSN pumba paigaldus. Tehnoloogia ja konstruktiivse osa projekteerimine tööprojekti staadiumis. Qmin ≤ 3000 – Qmax ≥7 500 m3/h (sagedusel 50 Hz) . Imipoole siiber DN1200, survepoolel sulgarmatuur torustikega DN800 (2022)
 • Lüganuse aleviku ja Püssi linna ÜVVK ühendamise projekteerimine. Veevarustuse ja kanalisatsiooni torustikud, reoveepumplate projekteerimine s.h. EA-osa 2 kompl., vajalikud pumplate hooldusteed-platsid ja torustike katete taastamine (2022)
 • Viimsi alevikus asuva Tulbi tee 3 ja Tulbiõie tee arendusala teede ja tehnovõrkude projekteerimine (2022-2023)
 • Botaanikaaia ja Teletorni pumplate teise reoveetorustiku projekteerimine tööprojekti staadiumis. Tööprojektide koostamine, ristumine Pirita jõega, pumplate täiendused. Survetorustikud De200 L1=390m, De160 L2=280m (2022-2023)
 • Õismäe astmepumpla mahuti projekteerimine. Eesmärgiks oli projekteerida III-astme pumplasse betoonist mahuti (V=300 m3) koos rõhutõstepumpade ja torustikega. (2021-2022)

 

Võta meiega ühendust


Mõtleme kaasa ja aitame luua paremat lahendust! Koos loome tulevikku!

 

Loit Munter

Veevarustuse ja kanalisatsiooni üksuse juht
Diplomeeritud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 7

loit.munter@skpk.ee
+372 5341 6599