Tartu-Viljandi-Sindi 330/110 kW overhead line
Link
Study of the impact of Uus-Kiviõli mine
Link
Six expert opinions on hydrogeological works in Saku
Link
 • 2014. Hiiumaa mereala teemaplaneeringu KSH ekspertiisi koostamine. Nelja Energia OÜ
 • 2014. Balticconnector maagaasi torujuhtme arendusprojekti keskkonnauuringute ja mõju hindamise konsulteerimine. Ramboll Finland/Gasum Oy
 • 2013. Eksperthinnang energiakompleksi ühendlao maa-ala detailplaneeringu KSH aruandele. Eesti Energia Kaevandused AS
 • 2013. Pärnumaa, Ruhnu ja Liivi Lahe tuuleenergeetika planeerimine ja konsulteerimine. Eesti Energia Taastuvenergia ettevõte
 • 2013. Eesti ja teiste EL riikide Natura hindamise praktika uuring ning selle baasil Natura hindamise läbiviimiseks juhendmaterjali koostamine. Keskkonnaamet, projekti partner Keskkonnaministeerium, tööd toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
 • 2011. Merendusalane turu-uuring ja konsultatsioonid Balti riikides. SECORA AS
 • 2010. Keskkonnaanalüüside turu-uuring. Ramboll Analytics Oy
 • 2010. LNG terminali asukohtade tehniline võrdlus Paldiski, Muuga ja Inkoo sadamates. Balti Gaas OÜ
 • 2010. Eesti Energia laborite efektiivsuse audit. Eesti Energia AS
 • 2010. Lahe silla ümberehitus koos projekteerimisega. Maanteeamet lõuna regioon
 • 2008. Juuliku-Tabasalu mnt projekti keskkonnamõju hindamise ekspertiis. Maanteeamet
 • 2008. Tallinna ringtee ja Paldiski mnt rekonstrueerimise projekti keskkonnamõju hindamise ekspertiis. Maanteeamet
 • 2007. Kakumäe jahisadama ja lähiümbruse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise ekspertiis. Laesson Partnerid OÜ