Due Diligence audits for several industrial sites
Link
Hydrogeological expert assessments
Link
  • 2017. Merealuse gaasi ülekandetorustiku keskkonnamõjude hindamisest tulenevate ehitusaegsete leevendusmeetmete keskkonnauuring. Elering AS
  • 2017. Rail Balticu ehitusmaavarade varustuskindluse uuringu kokkuvõtte koostamine. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
  • 2016-2017. Tuuleenergeetika tehniline turuanalüüs. Nordex Energy GmbH
  • 2014-kestev. Elering AS keskkonnakorraldamise nõustamisteenuse osutamine. Elering AS