A Thematic Plan for the specification of Pärnu and Viljandi County Plans
Link
  • 2013-2015. Pärnu ja Viljandi maakonnaplaneeringuid täpsustav teemaplaneering „Kilingi-Nõmme – Riia TEC-2 330kV õhuliini trassi koridori asukoha määramine”. Pärnu Maavalitsus, Viljandi Maavalitsus, Elering AS