Paldiski tuulepargi linnustiku ja nahkhiirte seire
Link
  • 2016. Saku valla Jälgimäe küla Tuuleveski kinnistu rohevõrgustiku toimimise eksperthinnang. Optimal Projekt OÜ
  • 2016. Hankedokumentatsiooni koostamine Rail Balticu ehitamiseks vajalike ehitusmaavarade varustuskindluse uuringu jaoks. Tehnilise Järlevalve Amet
  • 2014-2016. Reoveekogumisaladel vee-ettevõtete teeninduspiirkonnast välja jääva, kuid potentsiaalse ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni tarbijaskonna määratlemine ning meetmete kavandamine nõuetele vastava joogi- ja reoveekäitluse rakendamiseks. Eesti Vee-ettevõtete Liit