A Thematic Plan for Aidu wind farm
Link
A Thematic Plan Viljandi highway expansion
Link
  • 2012. Sirgala tuulepargi maa-ala määramise teemaplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine. Toila Vallavalitsus
  • 2010-2012. Põhimaantee nr 92 Tartu-Viljandi-Kilingi-Nõmme Tartu-Rõhu km 0-7,2 üldplaneeringu teemaplaneering. Tähtvere Vallavalitsus, Ülenurme vallavalitsus, Maanteeamet
  • 2012. Järve-Endla 110 kV kaabelliini trassi valik. Eesti Energia AS Taastuvenergia Ettevõtted
  • 2009-2011. Olulise ruumilise mõjuga Aidu tuulepargi, seda toetava infrastruktuuri ja rekreatsioonialade ning lasketiiru asukohavaliku teemaplaneering. Maidla Vallavalitsus
  • 2010. Pärnu linna ja lähialade võrgustikke siduv teemaplaneering. Pärnumaa Omavalitsuste Liit