keskkonnamõju strateegiline hindamine
Võrusoo tööstusala detailplaneeringu KSH
Link
keskkonnamõju strateegiline hindamine
Tootsi Suursoo ala ja tuulepark
Link
keskkonnamõju strateegiline hindamine
Vahtra suurfarmi laiendamine
Link
 • 2014. Võrusoo tööstusala detailplaneeringu KSH. Võru Maavalitsus
 • 2013. Vahtra suurfarmi laiendamise detailplaneeringu KSH. Weiss OÜ
 • 2012. Põhimaantee nr 92 Tartu-Viljandi-Kilingi-Nõmme Tartu-Rõhu lõigu km 0,0-7,2 teemaplaneeringu ja eelprojekti KSH koostamine. Maanteeamet
 • 2012. Sirgala tuulepargi maa-ala määramise teemaplaneeringu KSH. Toila Vallavalitsus
 • 2012. Tootsi Suursoo ala ja tuulepargi teemaplaneeringu KSH programmi koostamine. Vändra Vallavalitsus
 • 2011. Ekspertabi osutamine Sõitjate ja veoste üle Suure Väina veo perspektiivse korraldamise kava koostamiseks ja KSH. Maanteeamet
 • 2011. Lagedi tee ja Peterburi tee piirkonna detailplaneeringute KSH ja Pirita jõe Natura-hindamine. Tallinna Keskkonnaamet, Tallinna Linnaplaneerimise Amet
 • 2011. Lasnamäe tööstusalade üldplaneeringu KSH. Tallinna Keskkonnaamet
 • 2011. Klooga harjutusvälja detailplaneeringu KSH. Kaitseministeerium
 • 2010. Narva vanalinna linnaosa üldplaneeringu KSH, Narva Linnavalitsus
 • 2010. Tagamaa maaüksuse detailplaneeringu (avariireservelektrijaam) KSH. Elering OÜ
 • 2010. Pärnu linna ja lähialade võrgustikke siduv teemaplaneeringu KSH. Pärnumaa Omavalitsuste Liit
 • 2010. Mikle ja Välja maaüksuste detailplaneeringu KSH. Tiina Aljas
 • 2010. Teemaplaneeringu „Olulise ruumilise mõjuga Aidu tuulepargi, seda toetava infrastruktuuri ja rekreatsioonialade ning lasketiiru asukohavalik“ KSH. Maidla VV, Rasireks Elekter OÜ, Kindel Vara OÜ, Eesti Energia Kaevandused AS, VKG Kaevandused OÜ
 • 2009. Lao tn 17 kinnistute detailplaneeringu KSH. Maardu Katlamaja AS
 • 2008. Paldiski Lõunasadama detailplaneeringu KSH. AS Tallinna Sadam
 • 2008. Teemaplaneeringu Tallinna tänavavõrk ja kergliiklusteed KSH. Tallinna Keskkonnaamet