Kruusateede tolmutõrje teadustöö
Link
Uuring ehitusmaavarade varustuskindlusest
Link
Betoonkatendi projekteerimine-tasuvusanalüüs
Link
Riigimaanteede ja sildade tugevdamise maksumuse hindamine
Link
  • 2013. Eesti tingimustele vastava betoonkatendi projekteerimine ja selle tasuvusanalüüs
  • 2010-2011. Teehoiutööde tehnilise kirjelduse ja tüüpjooniste täiendamine