keskkonnamõju strateegiline hindamine
Kilingi-Nõmme – Riia TEC-2 330 kV õhuliini trass
Link
  • 2014-2015. Pärnu ja Viljandi maakonnaplaneeringute teemaplaneeringu „Kilingi-Nõmme – Riia TEC-2 330 kV õhuliini trassikoridori asukoha määramine“ KSH. Pärnu Maavalitsus, Viljandi Maavalitsus