üldplaneeringud
Narva Vanalinna linnaosa üldplaneering
Link
üldplaneeringud
Vasalemma valla üldplaneering
Link
  • 2012. Sirgala tuulepargi maa-ala määramise üldplaneeringu teemaplaneeringu koostamine. Toila Vallavalitsus
  • 2012. Järve-Endla 110 kV kaabelliini trassi valik. Eesti Energia AS Taastuvenergia Ettevõtted
  • 2010-2012. Põhimaantee nr 92 Tartu-Viljandi-Kilingi-Nõmme Tartu-Rõhu km 0-7,2 üldplaneeringu teemaplaneering. Tähtvere Vallavalitsus, Ülenurme vallavalitsus, Maanteeamet
  • 2010. Pärnu linna ja lähialade võrgustikke siduv üldplaneeringu teemaplaneering. Pärnumaa Omavalitsuste Liit
  • 2009-2011. Olulise ruumilise mõjuga Aidu tuulepargi, seda toetava infrastruktuuri ja rekreatsioonialade ning lasketiiru asukohavaliku üldplaneeringu teemaplaneering. Maidla Vallavalitsus
  • 2008-2012. Narva vanalinna linnaosa üldplaneering. Narva Linnavalitsus
  • 2007-2011. Vasalemma valla üldplaneering. Vasalemma vallavalitsus