Paldiski pump-hüdroakumulatsioonijaama hoonestusloa taotluse KMH aruande avalikustamise ning avaliku arutelu teade

 

Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) teatab Paldiski pump-hüdroakumulatsioonijaama hoonestusloa keskkonnamõju hindamise aruande (edaspidi Paldiski PHAJ KMH aruanne) avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest.

TJA algatas 27.01.2017 otsusega nr 1-10/17-031 Paldiski PHAJ hoonestusloa menetluse ning ühes sellega keskkonnamõju hindamise (KMH).

Paldiski PHAJ KMH aruanne käsitleb Paldiski linnas Pallase piirkond 16 ja 18 kinnistutele (osaliselt) ja lähialale ning Paldiski lahte kavandatava tegevusega eeldatavalt kaasneda võivat olulist keskkonnamõju. Kavandatava tegevuse sisuks on hoonestusõiguse määramine Energiasalv Pakri OÜ poolt Paldiski linna kavandatava pump-hüdroakumulatsiooni(elektri)jaama (PHAJ) tehissaare ja veehaarde rajamiseks. Paldiski PHAJ KMH käigus hinnatakse PHAJ rajamise ja ekspluatatsiooniga, merre rajatavate objektide (tehissaar, veehaare) ning maa-aluste rajatiste (aluskorda rajatav veereservuaar, šahtid ja muud rajatised) kaasnevat võimalikku keskkonnamõju.

Paldiski PHAJ KMH aruandega saab tutvuda avaliku väljapaneku jooksul 6. juulist 2018 kuni 8. augustini 2018 elektrooniliselt TJA kodulehel (https://adr.mkm.ee/?a=tja&dokumendi_viit=18-0437&op=otsi), Lääne-Harju Vallavalitsuse kodulehel (www.laaneharju.ee) ja Paldiski PHAJ KMH aruande koostaja Skepast&Puhkim OÜ kodulehel (www.skpk.ee) ning paberkandjal saab dokumendiga tutvuda TJA-s (asukoht Sõle 23A Tallinn).

Paldiski PHAJ KMH osapooled:
Otsustaja: kontaktisik Liina Roosimägi, e-post: liina.roosimagi@tja.ee, tel: 6672004.
Arendaja: Energiasalv Pakri OÜ, regstrikood 14107173, Regati pst 1, 11911 Tallinn, kontaktisik Peep Siitam, juhatuse liige, e-post: peep@vool.ee tel: 5349 5949.
KMH läbiviija: Skepast&Puhkim OÜ, registrikood 11255795, Laki 34, 12915 Tallinn juhtekspert Hendrik Puhkim, info@skpk.ee, e-post: hendrik.puhkim@skpk.ee, tel: 53423684.

Paldiski PHAJ KMH aruande kohta oma ettepanekud, vastuväited ja küsimused palume esitada kirjalikult Tehnilise Järelevalve Ametile hiljemalt 8. augustiks 2018 elektrooniliselt e-post aadressile info@tja.ee või paberkandjal aadressile Sõle 23A, Tallinn 10614.

Paldiski PHAJ KMH aruande avalik arutelu toimub 15. augustil 2018 algusega kell 15.00 Lääne-Harju Vallavalitsuses (Rae tn 38, Paldiski linn 76806).

 

Tutvu materjalidega:

Paldiski_PHAJ_KMH_aruanne

Lisa_1_KMH_programm

Lisa_2_KMHP_nouetele_vastavaks_tunnistamine

Lisa_3_Meregeoloogia

Lisa_4_Mereprotsessid_ja_geotehnika

Lisa_5_Merepohjaelustik

Lisa 6 Myrahinnang

Lisa_7_Valisõhk

Lisa_8_Riskianalüüs

Lisa_9_Seisukohad

 

 

Algab Balticconnectori ehituse keskkonnaseire

 

Sõlmisime juuni lõpus Elering AS-ga lepingu Balticconnectori gaasi ülekandetoru ehitustööde aegse keskkonnaseire teostamiseks Eesti vetes. Seiret teostab konsortsium, kuhu kuuluvad Skepast&Puhkim OÜ, Maves AS, Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Ornitoloogiaühing.

Tööd algavad juulis 2018 ning kestavad 15 kuud.

Keskkonnaseire jälgib keskkonnanõuete täitmist Balticconnectori Eesti territoriaalvetesse ja majandusvööndisse jääva merealuse osa ehitustööde ajal. Seirekava katab järgmised Balticconnectori ehituse etapid:

  •        Enne ehitustööde algust
  •        Ehituse aegne seire

Lisaks teostatakse seire ka peale ehituse lõppu, kuid see ei kuulu antud lepingu mahtu.

Seirekava katab erinevad merekeskkonna mõjutatavad komponendid. Seire eesmärk on jälgida ja dokumenteerida projekti teostamise käigus võimalikku mõju merekeskkonnale ja võimaldada operatiivset sekkumist ja leevendusmeetmete kasutuselevõttu ebasoovitavate keskkonnamuutuste ilmnemisel.

Merekeskkonna seire hõlmab järgmisi merekeskkonna komponente:

  • Merevee füüsikalised ja keemilised parameetrid
  • Pelaagilised kooslused
  • Merepõhja elupaigad tööde läbiviimise potentsiaalses mõjualas ja foonialal
  • Merepõhja setete keemilised parameetrid
  • Kalastiku koosluse struktuur tööde läbiviimise mõjualas ja foonialal
  • Merekeskkonna müratase
  • Linnustik

Seire on korraldatud selliselt, et oleks võimalik tuvastada konkreetselt ehitustegevusest tingitud mõju. Selleks viiakse läbi mõõtmised ja vaatlused nii kavandatud tegevuse vahetus läheduses kui ka referentsalal (ala, mis on üldiste keskkonnatingimuste kompleksi järgi sarnane ehitustegevusega hõlmatud alaga, kuid millel otseselt ehitustegevusest tulenev mõju ei avaldu). Seiretegevuse metoodiliseks aluseks on Eesti riikliku keskkonnaseire jaoks kehtivad metoodilised standardid ja nõuded, mis üldjoontes vastavad HELCOMi standardmetoodikatele (http://www.helcom.fi/action-areas/monitoring-and-assessment).

Kontakt: Hendrik Puhkim, hendrik.puhkim@skpk.ee