Skepast&Puhkim projekteerib lähiajal 37 kilomeetrit Tallinn-Pärnu-Ikla maanteed

Skepast&Puhkim on sõlmis Maanteeametiga lepingud põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 92,6 – 120,6 Libatse – Nurme lõigu ja km 133,4 – 143 Pärnu – Uulu lõigu projekteerimiseks.

Projektidega nähakse ette põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn – Pärnu – Ikla (Via Baltica) teemaplaneeringutega kavandatud trassi asukohas 2+2 või 2+1 lahendusega põhimaantee projekteerimist. Projekti hõlmab samuti eritasandilisi liiklussõlmi, kogujateid ja kergliiklusteid.

Projekt antakse Maanteeametile üle 2019. aasta keskpaigaks.

Vaata lisa:

https://parnu.postimees.ee/4250237/nurmest-libatseni-kavandatakse-2-2-ja-2-1rajalist-maanteed

https://www.err.ee/586419/mitmed-maanteeloigud-saavad-ohutuma-2-1-lahenduse

https://www.mnt.ee/et/ehitus/parnu-uulu-loigu-projekteerimine-ja-ehitus

https://parnu.postimees.ee/4437009/juhtkiri-investeering-maanteesse?_ga=2.143606645.1762936936.1528271979-392791164.1507449687

https://parnu.postimees.ee/4434759/suur-plaan-parnu-uulu-loigule-planeeritakse-mitmetasandilisi-ristmikke

Tartu liikuvusuuring

Skepast&Puhkim ettevõttel on koostöös Psience OÜ-ga käsil uut tüüpi uuring – Tartu linna elanike liikumisviiside uuring.

Uuringu eesmärk on anda ülevaate sellest, millised tegurid mõjutavad Tartu linna elanike liikumisviiside valikuid ja valmisolekut kasutada säästvaid transpordilahendusi. Selle põhjal saab edaspidi kujundada linnaruumi ning teha vastavaid muudatusi, et suunata inimeste liikumisharjumusi jätkusuutlike lahenduste suunas.

Liikumisviiside uuringu raames kaardistatakse elanike liikumisviiside valikud, nende põhjused, peamiselt kasutatavad liikumistrajektoorid, liikumiste sihtkohtade asukohad ning nende külastamise vajadused. Samuti hangitakse taustainfot elanike valmisolekuks kasutada erinevaid liikuvusteenuseid ning säästvaid liikumisviise.

Tartu liikuvusuuring on  innovaatiline selle poolest, et soovime siin tavaküsitlusele lisaks hankida infot ka kaardikujul, st et inimeste liikumisharjumusi uurime me mh ka graafilise liikumispäeviku meetodi abil. Uudsed kaardirakendused võimaldavad seda tüüpi infot palju mitmekesisemalt hankida ning tulemusi saab ruumiliselt paremini visualiseerida, mis omakorda lihtsustab uuringu kasutatavust.

Liikumisviiside uuringul on palju praktilisi väljundeid, seda saab kasutada linnaruumi planeerimisel – eelkõige üld- aga ka detailplaneeringute jm tüüpi planeeringute raames, transpordilahenduste kavandamisel, arendusalale sobiva asukoha leidmisel, see annab taustainfot edasiste tegevuskavade mh liikuvuskavade koostamiseks.

Kuna transporditaristu otsused mõjutavad vahetult iga piirkonna ruumikvaliteeti ning kaasaegse inimese liikumisvajadus on suur, siis on selle valdkonna teemadering kõigi otsustajate igapäevane tööalane väljakutse. Kuid õigete valikute tegemiseks ja vajalike plaanide elluviimiseks on vaja taustainfot, mis tugineb kvalitatiivsele uurimismeetodile. Esindusliku valimi ja küsitluse õnnestumiseks oleme kaasanud oma meeskonda pikaaegse kogemusega ettevõtte Psience, kes omab sarnaste küsitluste läbiviimise oskusi.

Tartu linna elanike liikumisviiside uuring peaks valmima detsembris 2018.

Vaata lisa:

https://tartu.postimees.ee/4460655/tartu-linn-votab-inimeste-liikumisharjumused-uuesti-luubi-alla

https://www.err.ee/693923/tartu-hakkab-uurima-inimeste-liikumist