KSH aruannete heakskiitmine

PÕLVA, VALGA JA VÕRU MAAKONNAPLANEERINGUTE KSH ARUANNETE HEAKSKIITIMINE


KSH aruannete heakskiitmine

Aprilli lõpus kiitis Keskkonnaamet heaks Põlva, Valga ja Võru maakonnaplaneeringute keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruanded. Aruannete avalikud väljapanekud toimusid ajavahemikul 01.02-29.02.2016 ning avalikud arutelud 23.-24.03.2016 Põlva, Valga ja Võru Maavalitsustes.

Põlva, Valga ja Võru maakonnaplaneeringute KSH eesmärk oli koostöös planeerija, maavalitsuste jt huvitatud osapoolte ning avalikkusega jõuda igakülgset arengut soodustava ja keskkonnakaitseliselt läbimõeldud lahenduseni. KSH seisukohast sai see eesmärk täidetud. Lisaks keskkonnakaitselistele aspektidele on KSH aruannetes antud terve rida soovitusi Kagu-Eesti maakondade edasiseks planeerimiseks ja arengu suunamiseks, et vähendada piirkonna sotsiaalset ja majanduslikku mahajäämust.

Töö teostamise periood 2013-2016.