Olulisemad VK üksuse projektid 2021.a sügisel

Allolevad veevarustuse ja kanalisatsiooni objektid peaksid valmis saama 2021 aasta lõpuks.

Pärnamäe tee veeühendustorustiku rajamise projekteerimistööd

Tellija: Viimsi vesi AS
Töö eesmärgiks on koostada veeühendustorustiku rajamise põhiprojekt viimsi valla veevõrgu ühendamiseks as tallinna vesi tegevuspiirkonna veevõrguga.

Projekteeritud mahud:

 • veetorustik – 3120 m

Harkujärve, Loodjärve piirkonna ÜVK rekonstrueerimine

Tellija: Strantum OÜ
Töö eesmärgiks on koostada põhiprojekt olemasolevate ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni süsteemide rekonstrueerimiseks harkujärve külas järvekalda, loodjärve, jaaniku ja koduaia tee piirkonnas.

Projekteeritud mahud:

 • veetorustik – 1430 m
 • isevoolne kanalisatsioon – 1470 m
 • survekanalisatsioon – 377 m
 • sademeveekanalisatsioon – 335 m

Pärnu linnas, Raeküla linnaosa sademeveesüsteemide projekteerimine

Tellija: Pärnu vesi AS
Töö eesmärgiks on pärnu linnas raeküla piirkonna sademevee tõrgeteta ja kiire ärajuhtimise tagamine projektipiirkonna teedel, tänavatelt ja kinnistutelt lähtudes pärnu linna sademevee arendamise strateegias toodud eesmärkidest ja põhimõtetest.
Projekti tänavaaladele tehakse geodeetilised uuringud ning koostatakse eelprojekt koos keskkonnamõju eelhinnanguga sademevee juhtimiseks läbi looduskaitseala pärnu lahte.

Projekteeritud mahud:

Projekti ala on umbes 169 hektarit ja eelprojektiga lahendatavate tänavate kogupikkus on umbes 24 km.

Võrusoo tööstusala I ehitusetapi teede ja tehnovõrkude põhiprojekt

Tellija: Võru linnavalitsus
Töö eesmärgiks on võru linnas, võrusoo tööstusala i ehitusetapi ala teede (s.h. Kraavid-truubid), soojustorustike, vee- ja kanalisatsioonitorustike, elektri- ja sidevarustuse ning tänavavalgustuse projekteerimine koos geodeetiliste uuringutega.

Projekteeritud mahud:

 • veetorustik – 1167m
 • isevoolne kanalisatsioon – 819m
 • survekanalisatsioon – 469m
 • reovee pakettpumpla – 1 tk

Keila jõe reoveekogumisala veemajandusprojekt

Männiku peapumpla laiendamine, Männiku-Tallinn ühenduse reoveekollektori rekonstrueerimine ja Kurtna reoveepuhasti likvideerimine.

Tellija: Saku maja AS
Töövõtja: Merko ehitus Eesti AS
Projekteerija: Skepast&Puhkim OÜ
Ehitustööd täies hoos, mille raames viiakse läbi männiku reovee peapumpla laiendamine, männiku-tallinn ühenduse reoveekollektori rekonstrueerimine ja kurtna reoveepuhasti likvideerimine. Töö mahtu kuulusid ka vajalikud geodeetilised ja ehitusgeoloogilised uuringud.

Projekteeritud mahud:

 • Männiku peapumpla laiendamine
  Reovee pumpade vahetus ja uue reoveemahutiga 1250 m3 pumpla rajamine
 • Männiku-Tallinn ühenduse reoveekollektori rekonstrueerimine:
  – Nõlvaku tn. isevoolse torustiku rekonstrueerimine (de630) 375 m ulatuses;
  – siibrisõlmede rekonstrueerimine Saku-Tallinn survetorustikul (2 tk)
 • Kurtna reoveepuhasti likvideerimine