Põltsamaa valla üldplaneeringu eelnõu avalikustamine


Augusti viimastel päevadel lõppes Põltsamaa valla üldplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalikustamine. Sellega on alguse saanud valla üldplaneeringu esialgse lahenduse kokkuleppimine ametiasutustega ning laiema avalikkusega. Skepast&Puhkim OÜ jaoks on Põltsamaa üldplaneering aga olnud käimasoleva üldplaneeringute laine ajal suureks õpetajaks ja teejuhiks.

Üldplaneeringu eelnõu eesmärgiks on tutvustada avalikkusele valla ruumilise arengu eesmärke ning maakasutus- ja ehitustingimusi, mis peaksid nende eesmärkide täitmiseni viima. Eelnõu ei ole kindlasti planeeringu lõpplahendus, millega nõustumist avalikkuselt oodatakse. See on koostatud erinevate alusanalüüside tulemusi, vallavalitsuse praktilisi vajadusi ja pikaaegset visiooni ning erinevate ametiasutuste seisukohti arvesse võttes. Käesoleval ajal on avalikustamise eesmärgiks ennekõike laiema avalikkuse, kuid ka erinevate ametiasutuste täiendavate seisukohtade kaasamine, arvamuste läbiarutamine, täiendavate ideede kogumine, et täiendada ja panna kokku üldplaneeringu lahendus, mis võtab arvesse võimalikult paljude asjaosaliste huvisid tasakaalustatud arengu saavutamiseks.

Üldplaneeringu eelnõu lahenduse koostamisel oleme koostöös vallavalitsusega sõnastanud eelnõu, mis annab Põltsamaa linnale täiendava arengutõuke ning võimaldab valla hajaasustatud ruumi arendada senisest paindlikumalt – võttes arvesse alade eripärasid, ajas toimuvaid muutusi ning Põltsamaa valda puudutavaid suurarendusi, sh Tallinn-Tartu maantee väljaehitamist 2+2 maanteeks.

Kuigi avaliku väljapaneku periood on läbi, on kõigil soovijatel võimalik kogu üldplaneeringu protsessi käigus igal ajal esitada oma ettepanekuid lahenduse parandamiseks. Septembri teises pooles on ees ootamas ka avalikud arutelud valla suuremates keskustes, kus on samuti võimalik oma seisukohti esitada. Üldplaneeringu eelnõuga, koostatud alusanalüüside ning keskkonnamõju strateegilise hindamisega saad tutvuda Põltsamaa valla kodulehel.

Skepast&Puhkim OÜ jaoks on lisaks Põltsamaale ees ootamas ka Jõgeva, Kohila, Setomaa, Lääne-Harju valdade, Haapsalu linna ning mitme teise omavalitsuse üldplaneeringute avalikustamine. Põltsamaa üldplaneeringu koostamise kogemus on nende planeeringute lahendusse andnud olulise sisendi, aidates seeläbi ühtlustada üldplaneeringute koostamise ning ka elluviimise praktikat omavalitsustes.