KANGELANE GIS JA TEMA SUPERVÕIMED

Mis on GIS?

Müstilise tähekombinatsiooni GIS taga peitub tegelikult väga lihtne lahendus – see on kõikide elu lihtsamaks tegev G nagu geo, I nagu info ja S nagu süsteem – geoinfosüsteem. Selle eesmärgiks on ruumiandmete kogumine, nende haldamine, analüüs ja rakendamine. Geoinfosüsteemide kasutamine võimaldab elu lihtsustada pea kõigis tegevusvaldkondades avalikust sektorist erasektorini ja selle vahepeal.

Ühinenud omavalitsused eksisteerivad täiesti uues, kuid samas ka sarnases situatsioonis. Ühinenud omavalitsused peavad täitma neid samu omavalitsuse ülesandeid, mida varemgi, kuid seda oluliselt suuremal territooriumil ning oluliselt suurema rahvastiku jaoks. Omavalitsused peavad endiselt tagama sotsiaalhoolekande parima võimaliku kvaliteedi, kavandama ja andma haridust selle erinevatel tasemetel, hoidma korras omavalitsuse taristu jm avalikud objektid ning avaliku ruumi, planeeringute koostamisest ja ehituse suunamisest rääkimata.

Kuidas GIS aitab muuta kohalike omavalitsuste tööd lihtsamaks

Kõikides nendes valdkondades, ja mitte ainult, on võimalik oskuslike GIS võtete abil muuta omavalitsuse tööd ja suhtlust oma elanikega oluliselt lihtsamaks, täpsemaks ja efektiivsemaks.

Esiteks on võimalik GIS lahenduste abil koguda omavalitsusele vajalikku informatsiooni. Näiteks saab luua veebirakenduse, mille kaudu on omavalitsuse elanikel võimalik edastada infot heakorra probleemide kohta – nt kus on kevadel tekkinud löökaugud, kuhu on kohaliku metsa alla prügi veetud, kus on talvisel ajal probleeme lumekoristusega. Selline lahendus on oma ülesehituselt lihtne, kuid sellele vaatamata väga informatiivne. Vaid ühe klikiga omavalitsuse kaardil on kodanikul võimalik saata probleem otse omavalitsusele, kellel on sellisel kujul andmete haldamine oluliselt lihtsam kui kirjavahetuse pidamine.

Omavalitsusel on omakorda võimalik GIS lahenduste abil kaardistada ja salvestada sotsiaaltöötajate kodukülastuste kohad ja ajad, ehitusjärelevalve teostamise paikvaatluste kohad ja ajad, miks mitte ka piirkonnad, kus on juhtunud enim õnnetusi jalgratturitega või millised on omavalitsuses asuvad mitteametlikud ujumiskohad.

Näiteks on Skepast&Puhkim OÜ GIS eksperdid koostanud Raasiku valla üldplaneeringu koostamise raames mõttenoppe, mille eesmärgiks oli elanike ideede korje üldplaneeringus lahendatavate teemade tarbeks. See on väga lihtne näide, kuidas on võimalik veebirakendust kasutada kodanike ja omavalitsuse vaheliseks infovahetuseks. https://arcg.is/1zuey

Lisaks on võimalik GIS lahenduste abil omavalitsusel hõlpsamini hallata ja analüüsida juba kogutud kohtandmeid. GIS lahendused võimaldavad määratleda näiteks kõige optimaalsemaid teekondi ja sagedusi sotsiaalhoolekande teenuse tagamiseks. GIS on võimalik üles ehitada selliselt, et oleks automatiseeritud näiteks ehitusjärelevalve käigus esitatud ettekirjutuse teatiste jälgimine – süsteem ise tuletab meelde, kus ja millal ettekirjutused täidetud peavad olema. GIS võimaldab analüüsida ühistranspordi kättesaadavust ja määratleda optimaalseimad liinid omavalitsuses ning hoida neid ajakohasena aeganõudva käsitööta.

GIS ei ole ainult planeerijate tööriist. Ruumiandmed tekivad ja on vajalikud pea igas omavalitsuse vastutusvaldkonnas. Lisaks ruumilisele planeerimisele nii sotsiaalhoolekande, heakorra, jäätmeveo, ühistranspordi jt omavalitsuse ülesannete korraldamises. Head GIS lahendused muudavad omavalitsuse töö efektiivsemaks ja paindlikumaks, tagades seeläbi omavalitsuse pakutavate teenuste oluliselt kõrgema kvaliteedi. Automatiseeritud tegevustest üle jääv aeg võimaldab omavalitsusel enam panustada probleemide ennetamisele, mitte niivõrd reageerimisele.

Skepast&Puhkim OÜ meeskond on valmis välja töötama konkreetse omavalitsuse iseloomu arvesse võtva GIS lahenduse omavalitsuse pakutavate teenuste parendamiseks ning koolitama omavalitsusi GIS lahenduste kasutamises, täiendamises ja endale sobivaimaks disainimisel.

Lisainfo: Anni Konsap, planeeringute üksuse juht, anni.konsap@skpk.ee