Sauga valla üldplaneeringu kehtestamine

 

Sauga vallavolikogu kehtestas osaliselt oma 05.12.2016. a otsusega nr 97 Sauga valla üldplaneeringu. Sauga valla üldplaneeringu koostamist alustati juba 2007. aastal. 2013. a viidi läbi riigihange üldplaneeringu ja KSH uue konsultandi leidmiseks. Riigihankes tunnistati edukaks Skepast&Puhkim OÜ pakkumus.

Sauga valla üldplaneering kehtestati osaliselt ning kehtestamise otsusest jäid välja Tammiste külas asuv piirkond Kasteheina ja Karukella tänavate pikenduste vahel, mis on seotud Riigikohtule esitatud kassatsioonkaebuses nõutud avalike juurdepääsude tagamisega Pärnu jõe kallasrajale ning Pärnaõie tee 24 kinnistu ulatuses kuni eelmainitud Riigikohtu lahendi saamiseni.

Üldplaneeringu koostamise eesmärkideks olid:

•  valla ruumilise arengu põhimõtete kujundamine;
•  kavandatava ruumilise arenguga kaasneda võivate majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste mõjude ning looduskeskkonnale avalduvate mõjude hindamine ning selle alusel säästva ja tasakaalustatud ruumilise arengu tingimuste seadmine;
•  maa- ja veealadele üldiste kasutamis- ja ehitustingimuste, sealhulgas maakasutuse juhtotstarbe ning muude tingimuste määramine.

Eesmärgid tulenesid vajadusest kaasajastada 1997. a kehtestatud üldplaneering.