Veevarustuse ja kanalisatsioonitööde peamised projektid 2020


Mäeltküla tööstuspargi taristu projekteerimine


TELLIJA: VILJANDI VALLAVALITSUS

Töö eesmärgiks on koostada Viljandi vallas, Mäeltküla tööstuspargi detailplaneeringu alusel teede ja tehnovõrkude ehitusprojekt. Detailplaneeringu ala ca 62ha, mis on jagatud 39 krundiks.

Projekteeritavad mahud:

 • Veetorustik – 3685 m
 • Isevoolne reovee kanalisatsioonitorustik – 1998 m
 • Reovee survekanalisatsioonitorustik – 1956 m
 • Reoveepumplad – 2 tk
 • Tuletõrje veevõtutiik – 1 tk

Projekti mahus on ka tänavavalgustuse, sidevarustuse ja gaasivarustuse ehitusprojektide koostamine, vajalikud kooskõlastused ja ehituslubade hankimine. Projektid koostatakse eraldi etappide kaupa, mis võimaldab tellijal korraldada erinevaid ehitushankeid.


Harkujärve Argo 9 arendusala teede ja välistrasside projekteeris-ehitustööd


TELLIJA: LIVEN AS
TÖÖVÕTJA: MSM OÜ

Töö eesmärk on koostada Harkujärve piirkonnas Argo 9 detailplaneeringu alusel arendusala teede ja tehnovõrkude ehitusprojekt, hankida vajalikud kooskõlastused ja ehitusluba. Arenduspiirkonda on planeeritud 38 ridaelamut ja 13 kortermaja.

Projekteeritavad mahud:

 • Veetorustik – 4760 m
 • Isevoolne reovee kanalisatsioonitorustik – 3220 m
 • Reovee survekanalisatsioonitorustik – 2430 m
 • Sademevee kanalisatsioon – 2955 m
 • Reoveepumpla – 1 tk
 • Sademeveepumpla – 1 tk

Lisaks nimetatud tehnovõrkudele projekteeritakse igale kinnistule gaasivarustus, teed- ja kergliiklusteed, tänavavalgustus, sademevee äravooluks kinnistutelt kraavid ja tiigid. Projekteerimistööde periood on orienteeruvalt 7 kuud, infrastruktuuri ning hoonete rajamine kuni 5 aastat. Tutvu materjalidega siit: linnaehituslikud seosed, kontseptsioon, asendiplaan.

 

Projekt Sture


TELLIJA: PML INFRAKONSULT AB

Stockholmi kesklinnas ühes peamises ostukeskuses viiakse läbi uuenduskuur. Seoses sellega projekteeriti ostukeskusega külgnevale Grev Turegatani tänavale uued tehnovõrgud koos reoveepumpla ja maa-aluse hoonega. Tegemist on kitsa 800 meetri pikkuse tänavaga, mis hõlmab erinevaid tehnosüsteeme: veetorustik, kanalisatsioonitorustik, sademeveetorustik, gaasitorustik, soojustorustik, jahutustorustik, valgustuskaablid, elektrikaablid, sidekaablid ja liiklusjuhtimise süsteemid.

Töö eesmärgiks oli BIM mudeli koordineerimine Grev Turegatani tänava maa-alal, projekteerijatelt saadud sisendid viidi BIM mudelisse ning hoiti mudel uuendatuna terve projekteerimise perioodi. Projekti mahus viidi mudelisse ka kõik tänava maa-alal paiknevad olemasolevad tehnosüsteemid ja toodi välja konfliktikohad eriosade projekteerijatele.

BIM mudelisse viidud tehnovõrkude mahud:

 • Olemasolev vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveetorustik – 1745 m
 • Olemasolevad kaablid – 3650 m
 • Olemasolev gaasitorustik – 340 m
 • Olemasolev jahutus- ja soojustorustik – 365 m
 • Projekteeritud vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveetorustik – 190 m
 • Projekteeritud kaablid – 2857 m
 • Projekteeritud gaasitorustik – 241 m
 • Reoveepumpla – 1 tk


Sademevee vooluhulga mõõturite ja nende tarbeks sidekaabli paigaldamine Life Urbanstorm projekti raames


TELLIJA: VIIMSI VALLAVALITSUS
TÖÖVÕTJA: AS TERAMET

Käesoleva töö eesmärk oli projekteerida (sh hankida kooskõlastused ja ehituseks vajalikud load), tarnida, paigaldada (teostada vajalikud ehitustööd vastavalt projektile ja taastada kõik kahjustused) ning seada üles neli (4) sademevee vooluhulga mõõturit.

Vooluhulga mõõturid paigaldatakse järgmistesse mõõtepunktidesse:

 • Karikakra tee kraav/sademeveekanalisatsioon (K-1.6), valgala suurus ca 43,3 ha;
 • Rummu tee kraav/sademeveekanalisatsioon (K-3.1), valgala suurus ca 29,1 ha;
 • Võrkoja tee kraav (K-5.1), valgala suurus ca 206,8 ha;
 • Männi tee kraav (K-6.3), valgala suurus ca 33,0 ha

Vooluhulga mõõturid paigaldati olemasolevatesse truupidesse, anduri kontrollpaneel koos päikesepaneelidest toiteallikaga rajati puidust masti külge.

 

Kangru aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamine


TELLIJA: OÜ KIILI KVH
TÖÖVÕTJA: RTS INFRAEHITUS OÜ

Ehitusprojekt hõlmab Luige-Kangru reoveekogumisalal Kangru alevikus Mareti-Kivila piirkonna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni laiendamist. Projektiga antakse liitumisvõimalus ühiskanalisatsiooniga 49-le olemasolevale elamumaa (eramaja) kinnistule ja ühele üldkasutatava maa kinnistule (mitteabikõlbulik), tagatakse tuletõrjeveevärk projekti alal ning rajatakse purgla.

Projekteeritud mahud:

 • Veetorustik – 776 m
 • Isevoolne reovee kanalisatsioonitorustik – 1467 m
 • Reovee survekanalisatsioonitorustik – 130 m
 • Reoveepumplad – 2 tk
 • Purgla V=30m3 – 1 tk