Loode-Eesti rannikumere tuulepargi KMH aruande avalik väljapanek ja avalik arutelu

Keskkonnaministeerium teatab Loode-Eesti rannikumere tuulepargi keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH) 2019. aasta aruande avalikustamisest. Arendaja esitas 20.03.2006 Keskkonnaministeeriumile vee erikasutusloa taotluse. Keskkonnaministeerium algatas vee erikasutusloa taotluse menetluse käigus 05.05.2006 otsusega nr 11-17/3873-2 keskkonnamõju hindamise. Keskkonnaministeerium jättis KMH aruande 13.07.2018 kirjaga 7-12/17/902-66 heakskiitmata. Arendaja esitas 01.08.2019 täiendatud KMH aruande avaliku väljapaneku ning avaliku arutelu korraldamiseks.

Enefit Green AS (registrikood 11184032, arendaja alates detsember 2018, sinnamaani oli arendaja Nelja Energia AS) soovib elektrienergia tootmise eesmärgil rajada Loode-Eesti rannikumerre tuulepargi, mille võimsus on kuni 1100 MW. Kavandatav tuulikute arv on 107-182 tk (oleneb tuuliku nimivõimsusest). Tuulikute omavaheline kaugus on umbes 1 km. Kavandatava tuulepargi asukohaks on Hiiumaa rannikust vähemalt 12 km kaugusel asuvad merealad.

KMH osapooled:

KMH aruandega on võimalik eelnevalt tutvuda siin ja Keskkonnaministeeriumikodulehel.

KMH aruande kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada Keskkonnaministeeriumile kirjalikult või e-posti teel 16. septembrini 2019. aastal.

KMH aruande avalik arutelu toimub 18. septembril 2019. aastal kell 16.00 Kärdla kultuurikeskuses (Rookopli tänav 18, Kärdla linn).