Veevarustuse ja kanalisatsiooni projekteerimine


Veevarustuse ja kanalisatsiooni projektide koostamisel on teile abiks Skepast&Puhkim OÜ kogemustega meeskond. 

Veevarustuse ja kanalisatsiooni projekteerimine üle Eesti

Oleme projekteerinud juba üle kümne aasta olulisi ja keerukaid veevarustuse ja kanalisatsiooniobjekte üle terve Eesti ning Skandinaavias. Pakume terviklikku inseneriteenust keskkonna ja infrastruktuuri projekteerimiseks.

 

KONSULTATSIOONID JA PROJEKTIJUHTIMINE


Aitame taotleda vajalikud tehnilised tingimused, projekteerimistingimused, välja selgitada täpsed lähteandmed selleks, et efektiivselt koostada parim võimalik veevarustuse-, kanalisatsiooni- ja sademeveekanalisatsiooni rajatiste projektlahendus.

Pakume ka puurkaev-pumplate, veetöötlusjaamade, väikereoveepuhastite, sademevee kogumismahutite ja -puhastite ning reoveepumplate projekteerimist.

Leiame koostöös sobivad lahendused, kooskõlastame projektid kohaliku omavalitsuse, ametkondade ja võrguvaldajatega.

 

 • Alusdokumentide hankimine
 • Tehniliste tingimuste taotlemine
 • Projekteerimistingimuste taotlemine
 • Konsultatsioonid ja projektijuhtimine

 

ÜVK RAJATISTE PROJEKTEERIMINE


Koostame lahenduse lähtuvalt tehnilistest tingimustest, detailplaneeringu olemasolust ning parimast võimalikust tasakaalust arendaja ja kohaliku omavalitsuse huvide vahel.

 • Infrastuktuuri ja rajatiste projekteerimise täisteenus
 • Kõikide vajalike eskiis-, eel-, põhi- ja tööprojekti staadiumis projekteerimistööde teostamine
 • Täies mahus projekteerimine alates uuringutest kuni ehitusloa, vajadusel kasutusloa saamiseni

 

VAJALIKUD UURINGUD JA HINNANGUD


Pakume erinevate infrastruktuuride jaoks kõiki vajalikke uuringuid ja ekspertiise oma meeskonna või meie spetsialistidest partnervõrgustiku kaudu.

 • Kaasame oma partnerid vajalikeks topo-geodeetilisteks ja ehitus-geoloogilisteks uuringuteks
 • Viime ise läbi dendroloogilised uuringud ja taimestiku uuringud
 • Keskkonnamõjude hindamine
 • Planeerimisprotsessi eksperthinnangud

 

BIM MODELLEERIMINE JA KOORDINEERIMINE


Projekti eesmärkide kaardistamine ja vastavalt sellele BIM rakendusvõimaluste valimine. Mudeli kvaliteedi kontrollimine ja vastavuse hindamine projekti nõuetele.

 • Arenduste koostamine
 • Ehitusinfo digitaliseerimine
 • BIM mudelite haldamine
 • Visualiseerimine

 

Viimaste aastate huvitavamad projektid, milles oleme osalenud:


 • Rae vald, Rae küla Lepiku ja Kaasiku tee veevarustuse ja reoveekanalisatsiooni projekteerimistööd, üvk torustikud 2,6 km, reoveepumplaid 2 kompl. (2023-2024)
 • Ääsmäe ÜVK torustike III etapi projekteerimis-ehitustööd. ÜVK torustikud 4,1 km, reoveepumplaid 4 kompl. (2023)
 • Sompa reoveepumpla rekonstrueerimise tööprojekti koostamine, Q=111 m3/h pakettpumpla. (2023)
 • Kesklinna veevarustuse toitetoru projekteerimine alates veepuhastusjaamast kuni Odra tänavani. Toiteveetorustiku dn500 ja kanalisatsiooni kollektori dn800 rekonstrueerimine koos betoonist siibrikambritega. (2022-2023)
 • Maardus Kallavere piirkonna vee-, kanalisatsiooni-, sademeveetorustike tööprojekti koostamine. ÜVK torustikud kokku 15,47 km koos 4 tänava rekonstrueerimise projekteerimisega. (2022-2023)
 • Tallinna reoveepuhastusjaama peapumplas Grundfos KSN pumba paigaldus. Tehnoloogia ja konstruktiivse osa projekteerimine tööprojekti staadiumis. Qmin ≤ 3000 – Qmax ≥7 500 m3/h (sagedusel 50 Hz) . Imipoole siiber DN1200, survepoolel sulgarmatuur torustikega DN800 (2022)
 • Lüganuse aleviku ja Püssi linna ÜVVK ühendamise projekteerimine. Veevarustuse ja kanalisatsiooni torustikud, reoveepumplate projekteerimine s.h. EA-osa 2 kompl., vajalikud pumplate hooldusteed-platsid ja torustike katete taastamine (2022)
 • Viimsi alevikus asuva Tulbi tee 3 ja Tulbiõie tee arendusala teede ja tehnovõrkude projekteerimine (2022-2023)
 • Botaanikaaia ja Teletorni pumplate teise reoveetorustiku projekteerimine tööprojekti staadiumis. Tööprojektide koostamine, ristumine Pirita jõega, pumplate täiendused. Survetorustikud De200 L1=390m, De160 L2=280m (2022-2023)
 • Õismäe astmepumpla mahuti projekteerimine. Eesmärgiks oli projekteerida III-astme pumplasse betoonist mahuti (V=300 m3) koos rõhutõstepumpade ja torustikega. (2021-2022)

 

Võta meiega ühendust


Mõtleme kaasa ja aitame luua paremat lahendust! Koos loome tulevikku!

 

Loit Munter

Veevarustuse ja kanalisatsiooni üksuse juht
Diplomeeritud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 7

loit.munter@skpk.ee
+372 5341 6599