Jätkub Skepast&Puhkim aastatepikkune hea koostöö Rootsi partneritega

Oleme koostanud veevarustuse ja kanalisatsiooni projekte Rootsi juba alates 2014. aastast.

Tänu Rootsi koostööpartneritele oleme saanud lühikese ajaga väga palju uusi teadmisi Rootsis rakendatavatest praktikatest nii ehituses kui ka projekteerimises. Meie projekteerijad on pälvinud kiidusõnu tehtud töö eest ning meie partnerid on väga huvitatud meiega koostööst ka tulevikus.

Paljude meie projektide alad asuvad samas piirkonnas, seega erinevate kõrvuti asuvate asulate VK lahendustest moodustub tervik, mis võimaldab süsteeme paremini hoomata.

Projektlahenduste koostamisel on aluseks vastava omavalitsuse poolt välja töötatud tehniline juhend. Juhendis toodud projekteerimise põhimõtted, samuti nõuded vormistusele on omavalitsustes üsna erinevad.

Topo-geodeetilise mõõdistuse aruanne Rootsi mõistes ei ole oma sisult ja täpsusastmelt võrreldav nõuetekohase Eestis tehtava aruandega. Projekteerimiseks vajaliku geoaluse koostamisel on siin oma roll ka projekteerijal, kes erinevatest allikatest kokku kogutud infokihid ühendab üheks projektlahenduste väljatöötamise jaoks vajalikuks aluskaardiks.

Rootsis on tavaline, et torustikud rajatakse kaljupinnasesse lõhkamise teel. Kuna reljeef on kõrguslikult väga muutlik, kasutatakse ühiskanalisatsiooni projektlahendusena väga palju survekanalisatsioonisüsteeme, mis tähendab, et kinnistu reovesi pumbatakse kinnistule rajatava pumpla abil ühiskanalisatsiooni liitumispunktini (avalikult kasutataval maal), milleks on survetorustik. Raskete ehitustingimuste (kaljupinnas, sood, järved) tõttu on sellise kanalisatsioonisüsteemi rajamine ja ekspluateerimine ökonoomsem nii ühiskanalisatsioonisüsteemi arendajale kui ka kinnistu omanikule.

Käesoleval ajal on meil koostamisel projekt, kus kahe saare veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemid ühendatakse mandril asuvate süsteemidega rajades torustikud mere põhja. Tingituna saarte reljeefist kasutatakse ühiskanalisatsiooni rajamisel uudset madalsurvesüsteemi, mis võimaldab torustikud rajada tavapraktikast kõrgemale. Vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamisel külmumissügavusest tunduvalt kõrgemale kasutatakse torustikke ümbritsevat kaabliga soojustuskasti.

Rootsi VK lahendusi projekteerime programmiga Civil 3D, mis võimaldab kiirelt ja täpselt välja töötada erinevaid projektlahendusi koostöös meie Rootsi kolleegidega.

Oleme väga tänulikud oma Rootsi koostööpartneritele meile antud võimaluse ja usalduse eest.