Loode-Eesti rannikumere tuulepargi KMH kohta saab küsimusi ja ettepanekuid esitada 17. märtsini

Eile Tallinnas toimunud Loode-Eesti rannikumere tuulepargi KMH (keskkonnamõjude hindamise) avalikul arutelul otsustati pikendada aruande kohta ettepanekute esitamise aega. Kui varem oodati küsimusi ja kommentaare 10. märtsini, siis arvestades aruande mahukust ja suurt avalikku huvi, pikendatakse seda 17. märtsini.

KMH-ga on kõigil võimalik tutvuda Keskkonnaministeeriumi, Nelja Energia AS ning Skepast&Puhkimi veebilehtedel ning kohapeale tulemisega Keskkonnaministeeriumis (Narva mnt 7a, Tallinn, kontakt: kaspar.anderson@envir.ee, 626 2990) ja Skepast&Puhkimi kontoris (Laki 34, Tallinn). KMH aruande kohta saab ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi esitada Keskkonnaministeeriumile kirjalikult või e-posti keskkonnaministeerium@envir.ee teel kuni 17. märtsini 2017.

Arendaja Nelja Energia AS esitas 23.03.2006 Keskkonnaministeeriumile vee erikasutusloa taotluse, mille menetlemise käigus algatas Keskkonnaministeerium 5.05.2006 keskkonnamõju hindamise. KMH aruande avalikustamine toimus esmakordselt 2011. aastal, praegusel juhul on tegemist täiendatud ja korrigeeritud KMH aruande  avalikustamisega. Korrigeeritud on näiteks tuulepargi arendusalade paiknemist ning loobutud on esialgu väljapakutud tuulepargi aladest Neupokojevi ja Apollo madalatel.

Arendaja Nelja Energia AS soovib elektrienergia tootmise eesmärgil rajada Loode-Eesti rannikumere tuulepargi, mille võimsus on kuni 1100 MW. Kavandatav tuulikute arv on ca 166 (oleneb tuuliku nimivõimsusest), tuulikute omavaheline kaugus on umbes 1 km. Tuulepargi asukohaks on arendaja valinud Hiiumaa rannikust vähemalt 12 km kaugusel asuvad merealad. KMH aruande koostamisel on arvestatud täiendavate baasuuringute ja ekspertarvamuste tulemustega.

KMH ekspert oli Skepast&Puhkim OÜ, eksperdirühma kuulusid veel Tallinna Ülikooli Ökoloogiainstituut, Eesti Geoloogiakeskus, Tallinna Tehnikaülikooli Meresüsteemide Instituut, Tartu Ülikooli Eesti mereinstituut ning Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Ramboll Soome OY ja EMD International A/S.

Täiendavad KMH materjalid (Lisad 12-14) on kättesaadavad siin: https://skpk.ee/uudis/algab-loode-eesti-rannikumere-tuulepargi-kmh-aruande-avalikustamine/