Auvere tuulepargi eriplaneeringu asukoha eelvalik ja keskkonnamõju strateegiline hindamine

Vaivara Vallavolikogu 11.10.2017 otsusega nr 158 võeti vastu Auvere tuulepargi eriplaneeringu asukoha eelvalik ja keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruanne.
Asukoha eelvaliku otsuse vastuvõtmisega kinnitas Vaivara Vallavolikogu, et valitud asukoht on kõige sobivam kohaliku omavalitsuse eriplaneeringuga kavandatava tuulepargi rajamiseks ning et tuulepargi asukoht, püstitamise üldised tingimused, asukoha eelvaliku tegemine, asukoha eelvaliku otsus ja keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruanne vastavad õigusaktidele ning keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruande väljatöötamise kavatsuses sisalduv teave on piisav erinevate kaalutud asukohtade vahel valiku tegemiseks. Eriplaneeringu järgmine etapp on tuulepargi detailsema lahenduse väljatöötamine.

Töö teostaja on Skepast & Puhkim OÜ.

Auvere tuulepargi eriplaneeringu vastu võtmise otsuse ja planeeringumaterjalidega on võimalik tutvuda Vaivara valla kodulehel http://www.vaivaravald.ee/dp/Eriplaneering/pdf/pass.htm.