“Ei kahjusta oluliselt” aruanne ja kliimakindluse analüüs


Tänu KIK-ile ja EAS-ile on võimalik taotleda erinevatest fondidest rahastust, et muuta enda tootmisprotsessi ressursitõhusamaks ja säästvamaks; viia läbi ettevõttes läbi digipööret; Ida-Virumaa ettevõtetel elavdada läbi investeeringute piirkonna majanduselu.

4. märtsil avanes taotlusvoor ettevõtete tootmise ressursikasutuse tõhustamiseks, rohkem infot KIK-i kodulehelt: Ettevõtete ressursitõhusus | Keskkonnainvesteeringute keskus (kik.ee).

Kohalikel omavalitsustel on võimalik läbi erinevate taotlusvoorude rahastada enda arendusprojekte. Rahastust on võimalik taotleda näiteks jalgratta- ja jalgteede rajamisse; kättesaadavate kvaliteetsete avalike teenuste arendamiseks; Ida-Viru maakonna kohalikel omavalitusüksustel Eesti kliimaeesmärkide saavutamisest tingitud mõjudega kohanemiseks ning muudeks erinevateks projektideks. Erinevate rahastusvõimaluste kohta leiab rohkem infot Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehel.

Rahastustaotluste lisadokumentidena on viimasel ajal kohustuslikuks muutunud „Ei kahjusta oluliselt“ (ing. k. do no significant harm ehk lühendatult DNSH) aruanne ja kliimakindluse analüüs. Need on aluseks positiivse investeerimisotsuse tegemiseks.

Selliste lisadokumentide koostamine võib tunduda keeruline ja ületamatu. Tegelikult on õigete ekspertide abiga need üsna lihtsasti ja kiiresti koostatavad. Skepast&Puhkim eksperdid saavad siinkohal Teid aidata, et valmistada ette eduka rahastustaotluse tarbeks nõutud lisadokumendid.

 

Skepast&Puhkim OÜ ekspertidel on teadmised ja oskused kvaliteetse teenuse pakkumiseks.


Meie meeskonnas on litsentseeritud keskkonnamõju hindajad ja meil on arvukate mõjuhindamiste läbiviimise kogemus energeetika, tööstuse, taristuehituse jmt valdkonnas. Seetõttu saame osaleda ka EL välisvahendite kasutamisel vajalike keskkonnamõju hindamiste ja nende osaks olevate “Ei kahjusta oluliselt” ja kliimakindluse analüüsi koostamisel ning tagada teie projekti tegeliku vastavuse keskkonnaeesmärkidele.

Pakume lisaks dokumentide koostamisele ka konsultatsiooniteenust keskkonnaalast pädevust omavale hindajale, kes vajab täiendavaid juhiseid „Ei kahjusta oluliselt“ aruande või kliimakindluse analüüsi iseseisvaks koostamiseks.

Meie suure kogemustepagasiga keskkonna- ja kliimaeksperdid aitavad analüüsida projekti elluviimisega kaasnevaid keskkonna- ja kliimamõjusid ning anda juhiseid eduka rahastustaotluse kokkupanemiseks.

 

Võta meiega ühendust


Mõtleme kaasa ja aitame luua paremat lahendust! Koos loome tulevikku!

Annemari Kask

Keskkonnaekspert
Annemari.kask@skpk.ee
+372 566 15 158

Kaarel Karolin

Kliimaekspert

Marion Mets

Sotsiaalsete mõjude ekspert

 

“Ei kahjusta oluliselt” hindamise analüüs

Lähtuvalt Euroopa Liidu roheleppest ja kestliku rahastuse põhimõttest ei tohi majandustegevused oluliselt kahjustada keskkonnaeesmärkide saavutamist.


Ei kahjusta oluliselt“ aruanne on rahastustaotluse kohustuslik lisadokument sõltumata tegevusalast ja toetatavast tegevusest. Eesmärk on näidata, milliseid tegevusi viiakse projekti elluviimisel läbi, et vältida olulise kahju tekitamist keskkonnale tervikuna ja saavutada kliima- ja keskkonnaeesmärke. Analüüsime “Ei kahjusta oluliselt” aruandes kõiki kuut keskkonnaeesmärki:

  • Kliimamuutuste leevendamine
  • Kliimamuutustega kohanemine
  • Vee ja mereressursside kestlik kasutamine ja kaitse
  • Üleminek ringmajandusele
  • Saastatuse vältimine ja kontroll
  • Elurikkuse ja ökosüsteemide kaitse ja taastamine

 

Kliimakindluse hindamine


Taristuinvesteeringute puhul tuleb arvestada nende kliimakindlusega. Struktuurivahendite kasutamisel taristuobjektidele, esitatakse nõude olemasolul rahastustaotlusele lisaks kliimakindluse analüüs. Nõue kehtib investeeringutele, mille kestvus on vähemalt 5 aastat. Taristu all peetakse silmas hooneid, looduspõhised haljastuid, kommunikatsiooni- ja energiataristut, jäätmete käitlemise süsteeme ning muud. Nõue kehtib nii uue taristu rajamisele kui ka olemasoleva taristu uuendamisele, ajakohastamisele ja laiendamisele.

Kliimakindluse analüüsis toome välja, milline on kavandatava projekti vastuvõtlikkus võimalikele pikaajalistele kliimamõjudele. Lisaks analüüsime, kas taristuehitusel järgitakse energiatõhususe esikohale seadmise põhimõtet ning projektist tulenevate kasvuhoonegaaside heitkoguste tase on kooskõlas 2030. aastaks saavutatava kasvuhoonegaaside vähendamise eesmärgiga ning 2050. aastaks saavutatava kliimaneutraalsuse eesmärgiga.

 

Meie varasemad kogemused kliimamõjude hindamisel ja käsitlemisel


  • “Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn–Pärnu–Ikla km 62,2-78,8 Päädeva-Konuvere lõigu I klassi maantee ehitusprojekt” – kliimakindluse analüüs ja “ei kahjusta oluliselt” hinnang, 2023
  • Soodla harjutusvälja riigi eriplaneeringu mõjude hindamine, 2024
  • Rail Baltic raudteetrasside, Soodevahe-Muuga; Ülemiste-Kangru ja Kangru-Harju ja Rapla maakonna piir, ehitusprojektide keskkonnamõju hindamised
  • Riigitee nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla (E67) km 78,8-99,0 Konuvere-Pärnu-Jaagupi lõigu eelprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamine (KMH), 2024