Marko Ründva ja Skepast&Puhkim asutasid ettevõtte Kajaja Acoustics

Pikaajaliste kogemustega akustikakonsultandi Marko Ründva ja Skepast&Puhkim OÜ juhtide koostöös sündis 2018. aasta lõpus müra- ja akustika-alaseid konsultatsioone pakkuv ettevõte Kajaja Acoustics.


Laki põik 2, Tallinn   |   info@kajaja.ee   |   www.kajaja.ee


Kajaja Acoustics peamine eesmärk on pakkuda kvaliteetset tellijale orienteeritud akustikaalast konsultatsiooni, projekteerimise ja mõõtmiste teenust. Visioon on kasvada Eesti juhtivaks ettevõtteks ja olla eelistatud koostööpartner antud valdkonnas.

Marko Ründval on pikaaegne kogemus ehitus- ja ruumiakustika, keskkonnamüra (sh militaarmüra) valdkonna konsultatsioonis ja projekteerimisel, akustilistel kontrollmõõtmistel ja ehitustööde järelevalvel alates 2000. a.

Alates 2006. a tegutsev Skepast&Puhkim OÜ on rohkem kui 12 aasta jooksul teostanud rohkelt keskkonnamüra alaseid töid (mõõtmised, modelleerimised, konsultatsioon ja hinnangud) erinevates valdkondades – maanteed, raudteed, lennuliiklus, tuulepargid, tööstus- ja militaarobjektid. Lisaks on osaletud Tallinna linna välisõhu strateegilise mürakaardi koostamisel.


Teenused

MÕÕTMISED

  • Heliisolatsiooni (õhumüra, löögimüra), keskkonna- ja tehnoseadmete müra mõõtmised vastavalt üldtunnustatud mõõtestandarditele.
  • Mõõtmiste teostamiseks ja tulemuste analüüsiks kasutame juhtivate akustiliste mõõtesüsteemide tootjate seadmeid ja tarkvarasid.
  • Oleme alustanud katselaborite jaoks mõeldud ISO 17025:2017 järgse kvaliteedisüsteemi juurutamist.

EKSPERTHINNANGUD

  • Ekspertarvamused ja -hinnangud projektlahendustele, teostatud ehitustöödele või mõõtmistulemustele toetudes pikaaegsele kogemusele akustika valdkonnas.
  • Spetsialistide hinnangud projektdokumentatsiooni ja lahenduste vastavusele kehtivate nõuetega, probleemide algpõhjustele ja nõuanded nõuete täitmiseks vajalike leevendusmeetmete rakendamiseks.

KONSULTATSIOONID

  • Ehitusakustika, ruumiakustika, keskkonna- ja tehnoseadmete müra ning vibratsioonitõrje alane konsultatsioon ja nõustamine, sh tootearenduse osas.
  • Keskkonnamüra hinnangud/uuringud (mürakaardistamine), helipidavuse ja ruumiakustika probleemide lahendamine, leevendusmeetme analüüs, ehitustööde järelevalve akustilisest seisukohast.

PROJEKTEERIMINE

  • Akustika osa projekteerimist käsitleb standard EVS 932:2017 „Hoone projekt“. Kajaja Acoustics roll on olla partneriks arhitektidele, projekteerijatele, arendajatele ja ehitusettevõtetele vastava projektiosa koostamisel.
  • Kulutõhusad lahendused vastavalt keskkonnamüra normtasemetele infrastruktuuriprojektidele ja tööstusetevõtetele.

 

Spetsialistid

 

Marko Ründva


Marko on omandanud ehitusalase kõrghariduse Tallinna Tehnikaülikoolis (BSc) ning töötanud akustikakonsultandina alates 2003. a. Ta olnud akustiliste lahenduste eest vastutav konsultant paljude kultuuri- ja meelelahutushoonete, õppehoonete, äri- ja majutushoonete, korterelamute projekteerimisel ja ehitamisel, nt Kultuurikatel, Tallinna Ülikooli Balti Filmi ja Meediakooli hoone, ERR Raadiomaja ja Uudistemaja, Hilton Tallinn Park, kõik Apollo kinod.

Markol on 2015. a oma roll tulevaste ehitusinseneride koolitamisel Tallinna Tehnikaülikooli Inseneriteaduskonnas – ta on ehituse ja arhitektuuri instituudi liginullenergiahoonete uurimisrühma liige ja õpetab assistendina õppeainet “Heliisolatsioon ja ruumiakustika”.

Margit Errapart


Margit on lõpetanud varasemalt Tallinna Tehnikaülikooli tehnilise füüsika (BSc) ja tema lõputöö käsitles pooljuhtlaseri mõju käe närvide juhtekiirusele. Hetkel on ta lõpetamas TalTechi inseneriteaduskonnas ehitiste projekteerimise ja ehitusjuhtimise magistriõpet.

Valdav osa töökogemusest on kogutud konstruktsiooniosade projekteerijana (2003-2016), kuid töötanud ka Eesti juhtivas ehitusettevõttes objektiinsenerina.

Maria Oravas


Maria on lõpetanud 2013. a Tallinna Ülikooli keskkonnakorralduse erialal (BSc) ning 2015. a Tallinna Tehnikaülikooli ehitusteaduskonna keskkonnakorraldus ja puhtam tootmine erialal (MSc).

Alates 2017. a on ta töötanud Skepast&Puhkim OÜ-s keskkonnaspetsialistina, kus peamised tööülesanded on müra leviku modelleerimine, keskkonnamõju hindamine ning erinevates keskkonnaalastes projektides osalemine. Maria töötas sellele eelnevalt Keskkonnaagentuuris (2012-2017).

Hendrik Puhkim


Hendrik on lõpetanud 2002. aastal Tartu Ülikooli geograafia erialal ning 2006. aastal Joseph Fourier ülikooli Prantsusmaal geograafia erialal (MSc).

Hendrik täitis perioodil 2006-2015 Skepast&Puhkimi eelkäijas Ramboll Eesti AS-s keskkonnaosakonna juhataja ja juhataja asetäitja rolli. Alates 2015. a on ta Skepast&Puhkim OÜ juhatuse liige; lisaks ettevõtte juhtimisele osaleb Hendrik aktiivselt keskkonnavaldkonna projektides ning omab keskkonnamõju hindamise litsentsi.

 

VAATA LISA