Harju, Lääne ja Pärnu maakonna teemaplaneeringute kehtestamine

Harju, Lääne ja Pärnu maakonnaplaneeringuid täpsustav teemaplaneering „Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine“ kehtestamine.


Harju, Lääne ja Pärnu maakonnaplaneeringuid täpsustav teemaplaneering

Juuli lõpus ja augusti alguses kehtestasid maavanemad Harju, Lääne ja Pärnu maakonnaplaneeringuid täpsustava teemaplaneeringu „Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine“. Planeeritava kõrgepinge õhuliini ehitus on üks suurematest siseriiklikest infrastruktuuriprojektidest.

Planeeritav Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliin on osa kogu Eesti katmiseks vajalikust 330 kV elektrivõrgust ning esimene etapp Eesti ja Läti vahelisest uuest 330 kV pingega elektriülekandeliinist. Planeeritav elektriliin on vajalik üleriikliku varustuskindluse suurendamiseks  ning ülekandekadude vähendamiseks, mis omakorda tagab tarbijatele parema elektriühenduse. Kaugemas tulevikus on uus liin vajalik energiaturu arendamiseks Balti riikide ja Kesk-Euroopa ning Skandinaavia vahel.

Teemaplaneeringu koostamise eesmärgiks oli Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine ning olemasoleva Harku-Lihula-Sindi 110 kV õhuliini trassi vastavusse viimine 330 kV pingeklassiga õhuliini trassi nõuetega.

Harju, Lääne ja Pärnu maakonnaplaneeringuid täpsustav teemaplaneering

Planeeritud Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV õhuliin on 173 km pikk, läbib kolme maakonda ja ühtteistkümmet omavalitsust. Liin kulgeb Harju maakonnas läbi Harku, Saue, Kernu ja Nissi valdade, Lääne maakonnas läbi Risti, Kullamaa, Martna ja Lihula valdade ning Pärnu maakonnas läbi Koonga, Audru ja Sauga valdade. Õhuliini ehitamine on kavandatud aastatel 2017-2020.

Töö periood: 2011-2016

Tellijad: Harju Maavalitsus, Pärnu Maavalitsus, Lääne Maavalitsus ja Elering AS