Võru linnas vee- ja kanalisatsioonirajatiste ning teede projekteerimis- ja ehitustööd


Töö eesmärgiks on koostada Võru linnas ja vallas hanke alusel teede- ja tehnovõrkude ehitusprojektid erinevates piirkondades.

Tellija: VÕRU VESI AS
Töövõtja: MERKO EHITUS EESTI AS
Projekteerija – konsortsium: Skepast&Puhkim OÜ ja Keskkonnaprojekt OÜ

 

Projekteeritud mahud:


  • Veetorustik – 6630 m
  • Isevoolne reovee kanalisatsioonitorustik – 7439 m
  • Reovee survekanalisatsioonitorustik – 2216 m
  • Sademeveekanalisatsioon – 4954 m
  • Reoveepumplad – 3 tk
  • Sademeveepuhastid – 3 tk

Projekti mahus on ka haljastuse osa ja tänavavalgustuse ehitusprojektide koostamine, vajalikud kooskõlastused ja ehituslubade hankimine. Projektid koostatakse erinevate etappide kaupa, mis võimaldab tellijal korraldada erinevaid ehitushankeid.