TARTU LIIKUMISVIISIDE UURING: OSALE JA ANNA OMA PANUS!

 

Skepast&Puhkim OÜ koostöös Psience OÜ-ga koostavad Tartu liikumisviiside uuringut, mille tellijaks on Tartu Linnavalitsus.

20. august – 20. september saavad kõik Tartu linna elanikud osaleda uuringus ning vastata liikumist puudutavatele küsimustele ning täita oma liikumispäevikut kaardirakenduses.

• Eestikeelne ankeetküsitlus: https://arcg.is/au544
• Eestikeelne kaardirakendus: https://tinyurl.com/y89fhddx

• Venekeelne ankeetküsitlus: https://arcg.is/1TTabS
• Venekeelne kaardirakendus: https://tinyurl.com/y937cqpp

MILLEKS LIIKUMISVIISIDE UURING VAJALIK ON?

Eesti ja Tartu linna transpordipoliitika eesmärk on tagada kättesaadavad, mugavad, ohutud ja jätkusuutlikud liikumisvõimalused inimestele ja ettevõtetele. Kvaliteetne taristu ja hästi toimiv transpordisüsteem on igapäevaelu toimimiseks hädavajalik. Uuringu sihiks on anda ülevaade sellest, millised tegurid mõjutavad Tartu linna elanike liikumisviiside valikuid ja valmisolekut kasutada säästvaid transpordilahendusi.

MIS ON LIIKUVUSUURINGU EESMÄRK JA SISU?

Uuringus palutakse osaleda Tartu linna ja selle lähiümbruse elanikel, sh Märja, Ülenurme, Vahi, Kõrveküla, Veibri, Rahinge, Haage, Lohkva, Soinaste, Lemmatsi, Räni, Rõõmu, Tila, Tõrvandi elanikel. Uuringu sihiks on anda mitmekülgsed vastused elanike liikumisviiside ja nende valikute kohta, aidates seeläbi kaasa liikuvusteenuste ning säästvate liikumisviiside arendamisele. Uuringuga kogutakse informatsiooni transpordilahenduste planeerimiseks Tartu linnas ja selle lähiümbruses eesmärgiga saada ülevaade senistest liikumisharjumustest ning seda mõjutavatest teguritest.
Uuringus osaledes on ka Sinul võimalik kujundatavates lahendustes lähtuvalt oma liikumiseelistustest kaasa rääkida!

KUIDAS KÄIB KÜSIMUSTIKULE VASTAMINE?

Tegemist on kahe-osalise veebipõhise uuringuga, mis koosneb ankeetküsitlusest ning täiendavast interaktiivsest kaardirakenduse küsitlusest. Täitmine on tehtud vastajale lihtsaks läbi valikuvastuste ning vastuste avanemise lähtuvalt valitud vastusevariantidest, st sõltuvalt valitus vastustest avanevad ka järgnevad küsimused. Seetõttu on oluline vastata küsimustikus toodud küsimustele järjest. Oluline on panna tähele, et kõigepealt tuleks täita ära online- veebiküsitlus ning seejärel märkida oma valikud kaardirakendusele. Maksimaalselt kulub vastamisele aega 40 minutit. Täpsed vastamise juhtnöörid on toodud ankeedi sissejuhatusena, mistõttu peaks vastamiseks klikkama lahti vaid käesoleva uudise päises olevad uuringu lingid.

MILLE KOHTA UURINGUS KÜSITAKSE?

Ankeetküsitlus koosneb neljast suuremast osast:
1. Taustainfo vastaja leibkonna kohta
2. Üldine liikumisinfo ja sellega rahulolu
3. Valmisolek planeeritavateks muudatusteks
4. Vastaja eilse päeva liikumised
Vastaja eilse päeva liikumised on ka see uuringu osa, mille osas palutakse peale uuringu ankeetküsitluse osa täitmist teha vastavad märkmed ka kaardirakenduses.
Juhul kui vastaja leibkonnas on lapsi vanuses 7.-14. aastat, palutakse ankeetküsitluse osas täita ka lapse ankeet, mis on võrreldes ankeedi muu osaga kõige lühem osa. Ka lapse eilsed liikumised palutakse hiljem kaardile märkida.

KEDA KAASATAKSE?

Uuringu raames kogutakse andmeid vähemalt 1000-lt üle 15-aastaste Tartu ja Tartu lähiümbruse elanikelt. Leibkonnas küsitletakse üldjuhul ühte leibkonna liiget, v.a. 7-14-aastaste lastega leibkondades, kus kogutakse liikumispäeviku andmed vastavas vanuses laste liikumiste kohta täiskasvanud küsitluses osalejalt.
NB! Uuringus osalemine on ANONÜÜMNE!

ANNA KA SINA LÄBI OMA OSALEMISE PANUS TARTU JA TARTU LÄHIÜMBRUSE LIIKUMISVIISIDE ARENDAMISSE!

Lisainfo Tartu liikumisviiside uuringu kohta on leitav Tartu Linnavalitsuse kodulehelt: www.tartu.ee/liikuvusuuring. Uuringuga seotud küsimusi ja ettepanekuid ootame e-posti aadressile: uuring@raad.tartu.ee.