Estonia pumphüdroelektrijaama detailplaneering ja KSH

Skepast&Puhkim OÜ koostab Alutaguse vallas Estonia pumphüdroelektrijaama detailplaneeringut ja keskkonnamõju strateegilist hindamist. Elektrijaama arendaja on Eesti Energia AS ning planeeringu koostamise korraldaja on Alutaguse vald. Aprillis esitati ametkondadele ja erinevatele huvigruppidele arvamuse avaldamiseks planeeringu lähteseisukohad ja mõjuhindamise väljatöötamiskavatsus.

See märgib esimese olulise etapi lõpusirgele jõudmist pumphüdroelektrijaama kavandamisel Alutaguse vallas. Lähteseisukohtadega määratletakse sisuliselt ülesandepüstitus kogu ülejäänud planeerimise ja mõjuhindamise protsessiks – sätestatakse planeeringu koostamise eesmärk, tuuakse välja mõjud, mida mõjuhindamise käigus hindama asutakse, määratakse kindlaks edasise protsessi ajakava ja koostöö alused ning esitatakse nimekiri läbiviidavatest uuringutest.

Alutaguse valda, Estonia kaevanduse territooriumile kavandatava kuni 50MW koguvõimsusega pumphüdroelektrijaama tööpõhimõte seisneb maapealse ja maa-aluse reservuaari kõrguste vahe energeetilises ärakasutamises: madala elektrihinna juures või elektrisüsteemi tootmisvõimsuste ülejääkide korral pumbatakse vesi alumisest reservuaarist ülemisse (elektrienergiat tarbitakse) ning kõrge elektrihinna juures või tootmisvõimsuste puudujäägi korral süsteemis lastakse vesi omakorda ülemisest reservuaarist alumisse (toodetakse elektrit). Nii töötab pump-hüdroelektrijaam sisuliselt akuna, mis võimaldab tasakaalustada tootmist elektrisüsteemis.

Eesti Energia kavandatav pumphüdroelektrijaam on teine sarnane arendus Eestis. Pumphüdroelektrijaama, küll 500 MW koguvõimsusega, kavandatakse ka Paldiskisse. Planeering kehtestati aprillis 2019. Ka Paldiski pumphüdroelektrijaama detailplaneeringu on koostanud ja keskkonnamõjude hindamise on läbi viinud Skepast&Puhkim OÜ.

  • Estonia pumphüdroelektrijaama lähteseisukohtadega saab tutvuda siit.
  • Paldiski pumphüdroelektrijaama planeeringu materjalidega saab tutvuda siit.