Avalikustati KMH programm esimesele Rail Baltica trassilõigule Eestis

Kolme Balti riigi ühisettevõtte RB Rail AS tellimusel on valminud keskkonnamõju hindamise programm Rail Baltica trassilõigule Harju ja Rapla maakonna piirist Hagudini. Programmi avalik väljapanek kestab kolm nädalat ning on 11. novembrini küsimustele, kommentaaridele ja ettepanekutele avatud.

Rail Baltic Estonia OÜ keskkonnajuht Roland Müür selgitab, et keskkonnamõju hindamise programm on esimene etapp keskkonnamõju hindamise protsessist ja alusdokument keskkonnamõju hindamisele. „Programm kirjeldab Rail Baltica raudteetrassi ehitamise ja kasutamisega seotud võimalikke keskkonnamõjusid, eeldatavaid mõju allikaid ning mõjuala suuruseid,“ toob ta välja. Kõikide programmis esitatud mõjuvaldkondade (nt elurikkus ja tervis) ja mõjutatavate keskkonnaelementide (nt loomastik, taimestik, põhja- ning pinnavesi) osas hinnatakse Rail Baltica rajamisega kaasnevat ehitus- ja kasutusaegset keskkonnamõju. Samuti võimalikku koosmõju teiste piirkonnas olevate objektide ning tegevustega.

Keskkonnamõju hindamise programmi avalik väljapanek kestab kolm nädalat, mille jooksul on võimalik kirjalikult esitada küsimusi, omapoolseid kommentaare ja ettepanekuid. Väljapanekule järgneb 25. novembril kell 16-19 Kohila Gümnaasiumis avalik arutelu. „Ootame kõiki huvilisi mõtteid jagama. Selleks, et arendada Rail Baltica taristuprojekti koostöös, on kohalike elanike tagasiside hindamatu väärtusega,” ütles Müür.

Keskkonnamõju programmi kinnitamisele järgnevad keskkonnamõju hindamised, mis toovad välja raudteetrassi ehitus- ja kasutusaegse keskkonnamõju. Müüri sõnul on keskkonnamõju hindamise eesmärk anda teavet kavandatava tegevuse, alternatiivsete võimaluste ning nendega kaasnevate oluliste keskkonnamõjude kohta. Samuti pakkuda objektiivset informatsiooni sobivaima lahenduse valikuks, millega on võimalik vältida või vähendada ebasoodsat mõju keskkonnale ja edendada säästvat arengut. “Keskkonnamõju hindamise protsess viiakse läbi paralleelselt raudtee põhiprojekti koostamisega. On oluline, et suudaksime projekti võimalikult varajases faasis leida lahendused, mis aitavad vältida või minimeerida raudteest tulenevaid mõjusid,” sõnas Müür.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet otsustajana langetas käesoleva aasta 29. märtsil otsuse algatada kaheksale Rail Baltica raudteelõigule Eestis ehitusprojekti keskkonnamõju hindamised. Tänaseks on keskkonnamõju hindamise programmi eelnõud valminud kolmele Rail Baltica trassilõigule kaheksast. Lõigule Harju ja Rapla maakonna piirist Hagudini on asjaomased asutused esitanud juba oma seisukoha, mille alusel programmi eelnõud täiendati ning Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet korraldab avaliku väljapaneku alates 21. oktoobrist. Programm on leitav Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti dokumendiregistris (https://adr.mkm.ee/?id=TJA-JVIS-26475), arendaja kodulehel (http://www.railbaltica.org/et/rail-baltica-sajandi-projekt/dokumendikogu/) ning Skepast&Puhkim OÜ kodulehel. Küsimusi, ettepanekuid ja kommentaare saab esitada otsustajale kirjalikult aadressile info@ttja.ee.

Keskkonnamõju hindamise programmi eelnõu trassilõigule Harju ja Rapla maakonna piirist Hagudini esitas Tarbijakaitse- ja Tehnilise Järelevalve Ametile RB Rail AS. Eelnõu koostajaks on IDOM Consulting, Engineering, Architecture, kes on tunnustatud  Hispaania insenerifirma koostöös Eesti juhtiva infrastruktuuri-, planeeringute- ja keskkonnavaldkonna konsultatsiooniettevõttega Skepast&Puhkim OÜ. Lepingu kohaselt peab keskkonnamõju hindamine lõigul Harju ja Rapla maakonna piirist Hagudini olema teostatud ning tulemused esitatud 2021. aasta alguseks.

RB Rail AS

RB Rail AS on Eesti, Läti ja Leedu ühisettevõte, mis loodud selleks, et koordineerida Rail Baltica projekti elluviimist – taristu ehitamist kiirraudteeliinile Tallinnast Leedu-Poola piirini. RB Rail AS on Rail Baltica projekti keskne koordinaator. Ettevõtte tegevusvaldkonnad on raudteeliini projekteerimine, ehitamine ja turustamine.

Rohkem teavet:

Paul Pihlak

Sõnumiagentuur Akkadian

Mob.:+ 372 5334 0078

E-mail: paul@akkadian.eu

Dokumendid

Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Harju ja Rapla maakonna piir – Hagudi“ ehitusprojekti keskkonnamõju hindamine (KMH). Programmi eelnõu

Lisa 1. KMH algatamise otsus

Lisa 2. KSH leevendusmeetmed

Lisa 3. KMH programmi seisukohad