Algab Loode-Eesti rannikumere tuulepargi KMH aruande avalikustamine

Keskkonnaministeerium teatab Loode-Eesti rannikumere tuulepargi keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH) aruande avalikustamisest.

Nelja Energia AS (registrikood 11183009) soovib elektrienergia tootmise eesmärgil rajada Loode-Eesti rannikumere tuulepargi, mille võimsus on kuni 1100 MW. Kavandatav tuulikute arv on ca 166 (oleneb tuuliku nimivõimsusest). Tuulikute omavaheline kaugus on umbes 1 km. Kavandatava tuulepargi asukohaks on arendaja valinud Hiiumaa rannikust vähemalt 12 km kaugusel asuvad merealad.

Arendaja esitas 23.03.2006 Keskkonnaministeeriumile vee erikasutusloa taotluse. Keskkonnaministeerium algatas vee erikasutusloa taotluse menetluse käigus 05.05.2006 otsusega nr 11-17/3873-2 keskkonnamõju hindamise. Vee erikasutusloa taotluse menetlus on peatatud kuni KMH aruande heakskiitmiseni.

Arendaja esitas 15.04.2010 hoonestusloa taotluse Eesti Vabariigi Valitsusele. Hoonestusluba annab 50 aastaks õiguse koormata merepõhja avameretuulikutega. Hoonestusloa taotluse menetlus on peatatud kuni KMH aruande heakskiitmiseni.

KMH osapooled on:
1) arendaja on Nelja Energia AS (Regati pst 1, 11911 Tallinn), kontaktisik on Siim Paist, tel 639 6610 siim.paist@neljaenergia.ee;
2) KMH juhtekspert on Skepast&Puhkim OÜ (Laki 34, 12915 Tallinn), kontaktisik Hendrik Puhkim, tel 698 8352, hendrik.puhkim@skpk.ee;
3) tegevusloa andja ja KMH järelevalvaja on Keskkonnaministeerium, keskkonnaministeerium@envir.ee.

KMH aruandega on võimalik tutvuda kuni 10.03.2017. a:
1) Keskkonnaministeeriumi merekeskkonna osakonnas – Narva mnt 7a, Tallinn, IV korrus, ruum nr 402a. Kontaktisik on merekeskkonna osakonna spetsialist Kaspar Anderson (tel 626 2990, e-post: kaspar.anderson@envir.ee);
2) Keskkonnaministeeriumi koduleheküljel: http://www.envir.ee/et/merekeskkonna-kaitse-teated;
3) Skepast&Puhkim kontoris aadressil Laki 34, Tallinn, IV korrus või koduleheküljel https://skpk.ee/uudised/;
4) Nelja Energia AS koduleheküljel: http://www.hiiumeretuulepark.ee

KMH aruande avalikud arutelud toimuvad:
1. 08. märtsil 2017. a kell 16:00 Kärdla kultuurikeskuses Rookopli tänav 18, Kärdla linn, Hiiu vald
2. 09. märtsil 2017. a kell 15:00 Keskkonnaministeeriumi I korruse nõupidamiste ruumis aadressil Narva mnt 7a, Tallinn.

Ettepanekuid ja vastuväiteid KMH aruande kohta ning küsimusi saab Keskkonnaministeeriumile kirjalikult või e-posti teel esitada 10. märtsini 2017. a.
Materjalid tutvumiseks:

Loode-Eesti rannikumere tuulepargi KMH aruanne
Lisa 1. Kalastiku uuring
Lisa 2. Merepõhjasetete uuring
Lisa 3. Geoloogia ja rannaprotsessid
Lisa 4. Linnustiku uuring
4.1 Linnustiku uuringu aruanne
4.2 Merelindude asusutustiheduste modelleerimise tulemused
4.3 Linnustiku uuringute metoodika juhendmaterjal (inglise keeles)
Lisa 5. Mereprotsesside hüdrodünaamika
Lisa 6. Merepõhjaelustiku ja elupaikade uuring
6.1 Merepõhjaelustiku ja elupaikade inventuur
6.2 Täiendav eksperthinnang
Lisa 7. Mürakaardid
7.1 Mürakaart nr 1
7.2 Mürakaart nr 2
7.3 Mürakaart nr 3
Lisa 8. Madalsagedusliku müra ja infraheli uuring
Lisa 9. Visualiseeringud
Lisa 10. Keskkonnapiirangud
Lisa 11. 2007-2010 teostatud uuringud
11.1 Hiiumaal 2007-2010 teostatud uuringud
11.2 Turbulence impact Assessment
11.3 Hiiumaa avamere tuulepargi mõju lainetele
11.4 Linnustiku uuringud
11.5 Sotsiaal-majanduslikud mõjud
11.6 Visualiseeringud
11.7 Põhjasetete uuringud
11.8 Hüdrometeoroloogia, navigatsioon, riskid
11.9 Merepõhjaelustiku ja -elupaikade inventuur
11.10 Kalastiku uuring

Lisa 12. KMH programm
Lisa 13. 2011 KMH aruanne koos laekunud kirjade ja vastustega
Lisa 14. Piiriülese avalikustamise materjalid