EESTI ESIMEST RIIGI ERIPLANEERINGUT HAKKAVAD KOOSTAMA SKEPAST&PUHKIM OÜ KONSULTANDID

26. aprillil 2017. a sõlmisid Skepast&Puhkim OÜ ning Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus lepingu Kaitseväe keskpolügooni riigi eriplaneeringu detailse lahenduse ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamiseks.

Lepingu raames koostatakse ka Kaitseväe keskpolügooni ümbritsevas riigimetsas alaliseks riigikaitseliseks väljaõppeks kasutatava maa-ala piiritähistuse (ohuala piiritähistus), RMK matkaradade ja RMK vaatetorni ehitusprojekti ning keskkonnamõjude hindamine.

Tegemist on Eestis täiesti uue planeeringu liigiga, mis lisandus alates 01.07.2015 kehtima hakanud planeerimisseadusega. Riigi eriplaneering koostatakse sellise olulise ruumilise mõjuga ehitise püstitamiseks, mille toimimise vastu on suur riiklik või rahvusvaheline huvi. Riigi eriplaneering koostatakse eelkõige maakonnaüleste huvide väljendamiseks. Riigi eriplaneeringu kehtestab Vabariigi Valitsus, planeerimise korraldajaks on Kaitseministeerium.

Kaitseväe keskpolügooni eriplaneeringu ruumilise lahenduse koostamise aluseks on arendusprogramm, mis on vajalik arengukava kohase sõjalise võime arendamiseks, nt tagamaks, et harjutusväli vastaks sõjalise väljaõppe uutele nõuetele ja uuele relvastusele ning loomaks väljaõppe võimalusi soomustatud jalaväepataljoni lahinglaskmiste korraldamiseks koos toetusüksustega.

Skepast&Puhkim OÜ konsultantidel on aastatepikkune kogemus riigikaitseliste objektide planeeringute ja mõjuhindamiste läbiviimisel.

Hetkel on meil koostamisel Nursipalu harjutusvälja teede ja väljaõppe rajatiste projekteerimine ja projekti keskkonnamõjude hindamine.

Varasemalt oleme koostanud nt:

  • Jõgeva maakonda Kaitseliidu lasketiiru asukohavaliku analüüsi;
  • Soodla harjutusvälja ja Nursipalu harjutusvälja mürauuringud;
  • Kaitseväe keskpolügoni teeninduskeskuse laienduse detailplaneeringu;
  • Klooga harjutusvälja detailplaneeringu;
  • Aheraine ladestusala ja Kaitseliidu lasketiiru maa-ala detailplaneeringu;
  • Valga maakonnas Otepää vallas Pilkuse külas asuva Aakre metskonna 53 maaüksusele radarposti detailplaneeringu.

Esimese riigi eriplaneeringu koostamine annab Skepast&Puhkim OÜ konsultantidele võimaluse olla selles valdkonnas teerajajaks ning hea praktika kujundajaks.