Mäo Imavere eskiisi avalikustamine

22. septembril toimus Koigi mõisakoolis riigitee nr 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa Mäo-Imavere lõigu keskkonnamõjuhindamise programmi ning projekteerimistingimuste menetluse avalik arutelu. Avalikust arutelust sai osa võtta ka Teamsis.

Lisaks kavandatavat lahendust kajastavale 3D visualiseeringule (video all) tutvustati eskiisi ka kolmemõõtmelises mudelruumis.

Lahenduste tutvustamine mudelruumis aitab avalikkusel neid paremini mõista. 3D-põhine lähenemine juba eskiisi etapist muudab kogu projekteerimise protsessi digitaalseks ning aitab vähendada infokadu. Mudelruum võimaldab puudutatud või huvitatud osapooltel iseseisvalt lahendustega tutvuda ning anda omapoolset tagasisidet või vajalikku sisendit projekteerimise protsessi järgmistesse etapidesse.